Privacybeleid van onze high end escortservice

Society Service is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonlijke informatie. Dit wil zeggen, de entiteit die op grond van een specifieke juridische bevoegdheid het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt.

Dit privacybeleid legt uit hoe Society Service persoonlijke informatie verwerkt die wordt verzameld. Beschreven wordt welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom wij dat doen, welke wettelijke grondslagen gelden en wat uw privacy rechten zijn met betrekking tot de gegevens die wij verwerken.

1. Toepassing privacyverklaring

Het privacybeleid van Society Service is van toepassing als er per e-mail/formulier website/telefoon/Whatsapp/SMS een informatieverzoek of boekingsaanvraag wordt gedaan en als een boeking heeft plaatsgevonden.

2. Welke informatie verzamelen we

Informatie wordt door uzelf aangeleverd. Informatie over u als persoon wordt ook aangeleverd door de escort(s) en verkregen door Society Service uit openbare bronnen.

De persoonsgegevens die u aan Society Service verstrekt dienen juist te zijn. Indien informatie waar vooraf aan een boeking naar wordt gevraagd niet, niet volledig of incorrect wordt aangeleverd door u, kan Society Service geen dienst aan u leveren omdat u handelt in strijd met artikel 7 van onze Algemene Voorwaarden.

Indien een boekingsaanvraag resulteert in een boeking, verzamelen we de volgende gegevens over u: naam, contactgegevens, leeftijd, beroep, uw voorkeuren en informatie over u als persoon.

Indien een boekingsaanvraag resulteert in een boeking, maar deze boeking weer door cliënt geannuleerd wordt dan worden de gegevens op dezelfde wijze verwerkt als wanneer de boeking wel was doorgegaan, met uitzondering van de gegevens aangeleverd door de escort(s).

In gevallen wanneer een informatieverzoek of boekingsaanvraag niet resulteert in een boeking wordt enkel de (email) correspondentie bewaard, tenzij sprake is van een faker zoals omschreven in artikel 13 van onze Algemene Voorwaarden. In het geval sprake is van een faker dan zal alle informatie verzameld en verwerkt worden.

3. Waarom verzamelen en gebruiken we persoonlijke informatie

Society Service verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Om een succesvolle match tussen u en één of meerdere escorts te maken.
 • Om een boeking tot stand te brengen en ter optimalisatie van toekomstige boekingen.
 • Om de veiligheid en het welzijn van de escorts te bewaken.
 • Om te voorkomen dat fakers verdere schade kunnen toebrengen.
 • Om aan een wettelijke plicht te voldoen.

Persoonsgegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden.

Tenzij anders overeengekomen zullen wij geen contact met u initiëren tenzij hier een dringende aanleiding voor is. Dit betekent dat wij enkel telefonisch contact met u opnemen in het geval van een gemiste oproep tijdens onze openingstijden welke wij binnen 30 minuten kunnen retourneren en voor dringende zaken op de dag van uw boeking. Wij nemen via mail contact met u op in het geval van een wijziging van uw boeking en ter optimalisatie van toekomstige boekingen. Voor dit laatste doel is het mogelijk dat wij u via mail binnen een twee weken na uw boeking om feedback vragen.

4. Grondslag

Society Service verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een wettelijke basis voor is.

De rechtsgrondslag is afhankelijk van welke van de bovengenoemde doeleinden waarvoor we uw persoonlijke informatie hebben verzameld en gebruiken.

De rechtsgrondslag is een van de volgende:

 • De gerechtvaardigde zakelijke belangen van Society Service: waar het voor Society Service nodig is om haar cliënten en hun wensen te begrijpen en effectief te opereren als de nummer 1 high class escort service van Nederland.
 • Vitale belangen: om de veiligheid en het welzijn van escorts te waarborgen en te zorgen dat escorts niet over hun eigen grenzen gaan, zodat de lichamelijke integriteit gewaarborgd blijft.
 • Naleving van wetten: waar Society Service persoonsgegevens moet verwerken om aan een wettelijk plicht te voldoen.

5. Het bewaren van informatie

Society Service bewaart uw persoonlijke informatie zolang wij deze nodig hebben voor de doeleinden uiteengezet in onderdeel 3 van dit privacybeleid en in overeenstemming met bewaartermijnen vereist door toepasselijke wetgeving. Deze termijn is 7 jaar.

Omdat wij graag transparant zijn over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, beschermen en verwijderen attenderen wij u graag op de volgende onomkeerbare processen binnen onze organisatie:

 • Mobiele toestellen: Wij slaan uw nummer niet op in enig mobiel toestel. De maximale bel-historie op onze mobiele toestellen bedraagd 4 maanden. Bij wisseling van toestel wordt het oude toestel volledig gewist.
 • Whatsapp: Berichtverkeer via Whatsapp wordt automatisch gewist na 1 week. 
 • Maatwerk CRM: Na 3 jaar worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd in onze CRM, waarbij persoonsgegevens zodanig worden bewerkt dat deze niet meer gebruikt kunnen worden om u als persoon te identificeren. Na 7 jaar worden uw gegevens automatisch verwijderd.
 • E-mail: Na 1 jaar worden ingaande en uitgaande e-mail gewist van onze servers. Na 3 jaar worden deze gewist van onze locale opslag en na 7 jaar van eventuele (encrypted) back-ups.

Enkel indien sprake is van grove schending van onze Algemene Voorwaarden, er een sterk vermoeden is dat deze schending nog gaat plaatsvinden of om ons te beschermen tegen een juridische claim, kunnen gegevens langer bewaard worden om Society Service te beschermen tegen verdere schade.

Als we uw persoonlijke informatie niet langer hoeven te bewaren, zullen we deze verwijderen.

6. Delen persoonsgegevens

Persoonlijke informatie wordt binnen de organisatie niet gedeeld, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor personen die deze informatie moeten kennen, zoals voor de uitvoering van en/of het mogelijk maken van een boeking.

In de volgende gevallen kan Society Service uw persoonsgegevens met derden delen:

 • Geanonimiseerd aan branchegenoten in het geval van fakers;
 • Aan juridische adviseurs voor het verkrijgen van juridisch advies;
 • Aan incassobureaus in geval van wanbetaling;
 • Aan de overheid om onze rechten, eigendommen, uw veiligheid en de veiligheid van de escorts te beschermen;
 • Om aan een wettelijke plicht te voldoen.

7. Hoe Society Service persoonlijke informatie beschermd

Society Service hanteert een zeer hoge maatstaf ten aanzien van het beschermen van persoonsgegevens. Wij zullen ons inspannen om persoonsgegevens te beschermen op elke mogelijke wijze welke rederlijkwijs van ons gevergd kan worden. Hiervoor gebruiken we de modernste beveiligingsmaatregelen en wordt ons team van webmasters en serverbeheerders geadviseerd door een in cybersecurity gespecialiseerd bedrijf, dat regelmatig pentesten uitvoert op onze website en systemen. Bovendien worden de meeste van uw gegevens automatisch geanonimiseerd of verwijderd, wat onomkeerbaar is.

Deze website maakt gebruik van cookies om bezoekers een optimale service te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De cookies waar deze website gebruik van maakt worden geanonimiseerd. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat uw browser de aanmaak ervan verhindert.

Helaas kan geen gegevensoverdracht of opslag via internet gegarandeerd 100% veilig zijn. Als u reden hebt om aan te nemen dat er sprake is van een onveilige situatie, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen door contact op te nemen via onderstaand e-mailadres.

8. Privacy rechten

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u hebben niet correct zijn, kunt u ons vragen deze gegevens te corrigeren. Als het voor ons niet noodzakelijk is om persoonsgegevens te bewaren of te verwerken, kunt u ons vragen uw gegevens geheel of gedeeltelijk te wissen, tenzij in het geval van een faker. Bij het wissen van uw gegevens wordt elke toekomstige boekingsaanvraag behandeld alsof deze afkomstig is van een nieuwe cliënt en gaan alle voordelen voor terugkerende cliënten verloren.

In plaats van uw gegevens te wissen, kunt u ook vragen om uw persoonsgegevens vroegtijdig te laten anonimiseren voorafgaand aan de periode van 3 jaar waarin dit automatisch gebeurt. Een toekomstig boekingsverzoek kan dan mogelijk worden behandeld als een verzoek van een terugkerende cliënt en sommige voordelen voor terugkerende cliënten kunnen nog steeds van toepassing zijn.

9. Wijzigingen in dit privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal zich nog moeten uitkristalliseren en wij zullen regelmatig ons privacybeleid herzien. Het is waarschijnlijk dat dit ook verandering in het privacybeleid met zich mee zal brengen.

Vanwege discretie heeft Society Service geen mailing list om cliënten op de hoogte te stellen van veranderingen in het privacybeleid. De meest recente versie van het privacybeleid kan gevonden worden op de website.

10. Contact opnemen

Voor vragen of opmerkingen over het privacybeleid, neem contact op met Society Service via het e-mailadres: legal@societyservice.com.

We hopen dat wij u naar tevredenheid kunnen helpen. Als u nog steeds niet tevreden bent, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.