Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Society Service.

Society Service: De besloten vennootschap Society Service ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24392623 en/of haar rechtsopvolgers.

Cliënt: Rechtspersonen alsmede natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 21 jaar die met Society Service een boekingsovereenkomst wensen te sluiten of hebben gesloten.

Escort: De door Society Service ingeschakelde personen met een minimale leeftijd van 21 jaar, die volledig uit vrije wil uitvoering geven aan een Boeking van de Cliënt. Deze personen worden te allen tijde vertegenwoordigd door Society Service.

Opdracht: Ieder verzoek van een (toekomstige) Cliënt aan Society Service gedaan via de Website, e-mail, telefoon, sms of enig ander communicatiemiddel, waarin de Cliënt naar het oordeel van Society Service voornemens is gebruik te maken van de dienstverlening van Society Service.

Boeking: De overeenkomst van opdracht, dienstverlening en alle andere overeenkomsten tussen de Cliënt en Society Service.

Gegarandeerde Boeking: Een Boeking die niet kosteloos geannuleerd kan worden. 

Internationale Boeking: Iedere Boeking die meer dan 250 kilometer verwijderd is van woonplaats van Escort.

Boekingsbevestiging: Een bevestiging van Society Service aan de Cliënt waarin de afspraken tussen de Cliënt en Society Service ten aanzien van een Boeking zijn neergelegd.

Boeking Tarief: Tarief voor het gezelschap van Escort.

Aanvullende Diensten: Diensten geleverd door Society Service welke niet refereren naar het gezelschap van Escort, zoals bijvoorbeeld (bijzonder) vervoer, reisbescheiden, reisdocumenten, speciale kleding, catering en/of verblijf, etc.

Openingstijden: De openingstijden van Society Service, welke zijn dagelijks van 10.00 (tien uur in de ochtend) tot 22.00 (tien uur in de avond).

Website: De website van Society Service, bekend onder www.societyservice.com.

Artikelen

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Society Service uitgebrachte c.q. gedane aanbiedingen alsmede op alle Boekingen en daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door Society Service uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goedgekeurd.

1.2 Society Service is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan te passen en eenzijdig te wijzigen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden waarvan de Cliënt zich mocht bedienen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Op het moment van totstandkoming van iedere Boeking wordt de Cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, tenzij Cliënt en Society Service schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.

1.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Society Service en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.6 De Cliënt die reeds een Boeking heeft gesloten met Society Service wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere en/of aanvullende Boekingen van en/of diensten aan de betreffende Cliënt in te stemmen.

Artikel 2. Registratie, bereikbaarheid en legaliteit

2.1 Society Service is een volledig legale, vergunde en geregistreerde escortservice, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 24392623 en in het bezit van een vergunning voor het exploiteren van een escortservice. Deze vergunning heeft nummer es.F.0036181.2020 en is verstrekt door gemeente Rotterdam.

2.2 Alle diensten van Society Service zijn onderhevig aan 21% BTW. Het BTW nummer van Society Service is NL.819156073B01.

2.3 Society Service is gevestigd en geregistreerd in Rotterdam aan de Elektroweg 11L. Tenzij anders overeengekomen is het niet mogelijk Society Service op dit adres te bezoeken.

2.4 Society Service is schriftelijk bereikbaar op het volgende correspondentieadres: Postbus 19275, 3001BG Rotterdam. De reactietermijn voor deze contactmethode is minimaal 14 dagen.

2.5 Society Service is via e-mail bereikbaar op office@societyservice.com. Tijdens de Openingstijden is de reactietermijn voor deze contactmethode is maximaal 6 uur.

2.6 Society Service is tijdens de Openingstijden doorgaans telefonisch bereikbaar op 088-2228900 of 06-22288001.

 • Gedurende de Openingstijden, wordt binnen 3 uur gereageerd op SMS en Whatsapp berichten.
 • Voicemailberichten worden enkel beantwoord indien hier expliciet om gevraagd wordt en er een naam en telefoonnummer in het bericht wordt achtergelaten.
 • Gemiste oproepen tijdens Openingstijden worden enkel teruggebeld indien dit binnen 30 minuten na de gemiste oproep mogelijk is.

Artikel 3. Totstandkoming van de Boeking

3.1 Alle door Society Service gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Aan de beschikbaarheid in het profiel van Escort kunnen geen rechten ontleend worden.

3.2 Een Boeking komt eerst tot stand op het moment dat Society Service de Opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard. De Boekingsbevestiging van Society Service wordt geacht de Boeking juist en volledig weer te geven, onder voorbehoud van kennelijke spel- en typefouten.

3.3 De Boeking komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.4 Cliënt heeft geen wettelijk recht op ontbinding van de overeenkomst op afstand, omdat het hier gaat om een overeenkomst tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding die op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode worden nagekomen.

3.5 Society Service heeft het recht te allen tijde een Opdracht te weigeren, zonder dat hiervoor een verklaring verschuldigd is. 

3.6 Society Service heeft het recht een Cliënt tijdelijk te weigeren, zonder dat hiervoor een verklaring verschuldigd is. 

3.7 Society Service heeft het recht een Cliënt permanent te weigeren, zonder dat hiervoor een verklaring verschuldigd is. Society Service zal Cliënt op de hoogte stellen van dit besluit en sommeren geen contact meer op te nemen met Society Service. Indien Cliënt hier geen gehoor aan geeft is Artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing en verbeurt Cliënt een direct opeisbare boete uit categorie A.

Artikel 4. Tarieven

4.1 Tenzij anders vermeld zijn alle tarieven op de Website vermeld in Euro’s en inclusief 21% BTW. Alle bedragen worden naar boven afgerond per €10.

4.2 Reiskosten zijn inbegrepen indien Boeking plaatsvindt in de woonplaats en directe omgeving (10 kilometer) van de Escort. Daarna geldt een toeslag van €1 per kilometer dat Boeking verwijderd is van woonplaats van de Escort. Om redenen van discretie vermeldt het online profiel van Escort de grootste stad in de buurt van waar Escort is gevestigd. Reiskosten worden met de calculator in de tarief sectie van het escort profiel berekend op basis van de exacte locatie van Escort. Reiskosten bij Boekingen met een reisafstand van 251 km of meer worden per Boeking bepaald en zijn op verzoek. Wanneer een Boeking aanvangt op een andere locatie dan waar deze eindigt, kan een toeslag van toepassing zijn.

4.3 Bij gebruik van de calculator in de tarief sectie van het escort profiel wordt ook zichtbaar of Escort doorgaans met een auto of met openbaar vervoer van en naar boekingen reist. Een toeslag van €100 geldt indien Escort doorgaans per auto reist en op de heenweg naar Boeking moet reizen (10 kilometer of meer) gedurende de spits (werkdagen van 07.00 - 08.30 en 16.30 - 18.30) voor een Boeking met een duur van 5 uur of minder. Een toeslag van €100 geldt indien Escort doorgaans per openbaar vervoer reist en niet meer naar huis kan reizen met Openbaar Vervoer na afloop van de boeking, zonder dat de reistijd inclusief wachttijd minimaal verdubbeld ten opzichte van heenreis. 

4.4 In het profiel van iedere Escort staat een overzicht van de tarieven per maximale tijdsduur en per boekingstype. Hierop is het volgende van toepassing:

 • Tenzij anders overeen gekomen gelden de Standaard Tarieven.
 • De duur van de Boeking welke voor aanvang van de Boeking is besloten, is de "vooruit geboekte boekingsduur". Gedurende de eerste helft van deze duur kan de Boeking verlengd worden naar een gewenste duur binnen dezelfde tarief categorie (Standaard of Dinnerdate & Overnachting), mits nog steeds wordt voldaan aan de hieraan gestelde voorwaarden. Enkel de meerprijs voor de langere duur wordt in rekening gebracht. 
 • Indien de Boeking wordt verlengd nadat de eerste helft van de vooruit geboekte boekingsduur is verstreken, geldt het uurtarief voor verlenging (Verlenging Tarief). Een overzicht hiervan kan gevonden worden in het profiel van de Escort. Een verlenging met meerdere uren in één keer wordt beschouwd als een nieuwe Boeking, waarvoor het Standaard Tarief voor deze duur in rekening wordt gebracht.
 • Indien de vooraf overeengekomen boekingsduur wordt overschreden met meer dan 15 minuten, dan is deze verlenging altijd onderhevig aan het Verlenging Tarief, tenzij Cliënt aan Escort te kennen geeft dat de vooraf overeengekomen duur van Boeking overschreden werd of dreigde te worden en/of Cliënt de boeking niet wenst te verlengen.

4.5 Om in aanmerking te komen voor de Dinner Date & Overnachting Tarieven, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • De Dinner Date of Overnachting wordt voor aanvang van de Boeking besloten en vindt plaats binnen een afstand van 250 km van Escort. 
 • In het geval van een Dinner Date brengt u minimaal de eerste helft van de boeking in het openbaar door met uw high class escort. U reist tezamen van en naar het restaurant (en excursie). 
 • In het geval van een culinaire Dinner Date, wordt minimaal de eerste helft van de boeking besteed aan een uitgebreid diner van minimaal 3 gangen. De duur van deze Dinner Date is 5 tot en met 8 uur en de boeking kan aanvangen tussen 17.30 en 20.30. 
 • In het geval van een culturele Dinner Date, wordt minimaal de eerste helft van de boeking besteed aan een diner van minimaal 2 gangen en culturele excursie zoals theater, concert of voorstelling. De duur van deze Dinner Date is 8 of 10 uur en de boeking kan aanvangen tussen 16.30 en 19.30. 
 • In het geval van een Overnachting, kan de boeking duur tussen de 12 en 18 uur zijn. De Overnachting kan aanvangen tussen 16.00 en 23.00. Bij Overnachtingen die om 20.00 of eerder aanvangen, start de boeking met een diner. Cliënt en Escort brengen de nacht samen door, waarbij de Escort minimaal 6 uur ongestoord kan slapen. De Overnachting eindigt met ontbijt of brunch, tussen 07.00 en 12.00. 

4.6 Om in aanmerking te komen voor de Alleen Gezelschap Tarieven, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • De totale boekingsduur is 3 uur of langer.
 • De Boeking bevat geen enkele vorm van erotiek en/of fysiek contact tussen Cliënt en Escort.
 • De Escort blijft gedurende de gehele Boeking aangekleed.
 • In het geval van overnachting tijdens de Alleen Gezelschap boeking, overnachten Cliënt en Escort in een aparte slaapkamer.

4.7 Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden van de desbetreffende tarief categorie dan wordt het tarief van de gehele boeking herberekend tegen de Standaard Tarieven. Dit geldt ook in het geval van verlenging van de Boeking.

4.8 Het is mogelijk dat Society Service tijdens boekingen Aanvulende Diensten levert. Het tarief hiervan wordt vermeerderd met 21% BTW, is volledig voor rekening van de Cliënt en dient volledig vooruit betaald te worden. Er is geen recht op restitutie, bijvoorbeeld in het geval van annulering of wijziging van de Boeking.

4.9 Indien Cliënt aanvullende wensen heeft welke resulteren in meer werkzaamheden of kosten voor Escort of Society Service dan redelijkerwijs verwacht mogen worden, kan een verhoging van de geldende tarieven gegrond zijn.

4.10 Aan kortingen kunnen geen rechten ontleend worden. Kortingen zoals vermeld op de Website zijn enkel van toepassing indien vooraf overeengekomen met Society Service en bevestigd in de Boekingsbevestiging.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Alle betalingen dienen voorafgaand aan de Boeking of uiterlijk direct bij aanvang van de Boeking te zijn voldaan. Indien aan Cliënt uitstel van betaling wordt verleend bij een verlenging van Boeking dan dient het openstaande bedrag contant in het laatste kwartier van de Boeking voldaan te worden of direct (binnen een uur) na afloop van Boeking via bankoverschrijving.

5.2 Cliënt laat voorafgaand aan de Boeking weten welke betaalwijze Cliënt wenst te gebruiken. 

5.3 De beschikbaarheid van alle vermelde betaalmethoden is niet gegarandeerd en onderhevig aan beschikbaarheid. Society Service kan zonder opgaaf van reden aan Cliënt of Boeking beperkingen opleggen betreft de beschikbare betaalmethoden en/of een aanbetaling voor Boeking vereisen.

5.4 Uit discretie overwegingen wordt bij alle elektronische betaalwijzen een algemene consultancy naam vermeld. Deze naam is geregistreerd als handelsnaam van Society Service.

5.5 Society Service accepteert betalingen via bank en bankbetaalverzoek. Dit is de standaard betaalmethode. Bankkosten verbonden aan de banktransactie zijn voor rekening van de Cliënt. Bankbetalingen mogen niet verricht worden door Cliënten woonachtig in Cuba, Iran, Noord Korea, Sudan, Syrie en de Krim regio in Oekraine.

5.6 Society Service accepteert contante betalingen in Euro’s bij aanvang van de Boeking. Coupures van €200 en €500 worden niet geaccepteerd. Indien Cliënt enkel betaling kan verrichten met coupures van €200 en €500, dan geldt een administratieve toeslag van 10%, met een minimum van €100. De Escort draagt geen wisselgeld bij zich en alle coupures moeten in nieuwstaat zijn.

5.7 Society Service accepteert contante betalingen in Amerikaanse dollars of Britse ponden bij aanvang van de Boeking. Er wordt uitgegaan van de wisselkoers die op de dag van Boeking van toepassing is, vermeerderd met bijkomende bank- en wisselkosten en 5% servicetoeslag. De waarde van de vreemde valuta die Cliënt wenst te gebruiken mag niet minder dan €100 en niet meer dan €2000 bedragen. De Escort draagt geen wisselgeld bij zich en alle coupures moeten in nieuwstaat zijn.

5.8 Society Service accepteert betalingen met creditcard en debitcard/pinpas met Maestro-, V-Pay, Mastercard of Visa logo tegen een toeslag van 5% over het totaalbedrag, mits deze betaalwijze ruim voor aanvang van Boeking akkoord is bevonden door Society Service. Betaling met kaart wordt geaccepteerd onder de volgende voorwaarden:

 • Boeking vindt plaats in Nederland.
 • Cliënt aanvaardt dat de gemiddelde verwerkingstijd voor kaartbetalingen 10 minuten bedraagt, wat deel uitmaakt van de boekingsduur. 
 • Cliënt aanvaardt de toeslag en begrijpt dat deze toeslag een compensatie is voor kosten verbonden aan het mogelijk maken van de kaart betaling, bijvoorbeeld door het leveren van een mobiele pin automaat tijdens de Boeking.
 • De kaart is aanwezig bij Boeking, is geregistreerd op naam van Cliënt en voorzien van een handtekening. Cliënt kan zich tijdens Boeking legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • Cliënt is niet onder invloed van grote hoeveelheden alcohol en/of drugs.
 • Cliënt zal indien gewenst meewerken aan het invullen van een aanvullend creditcard authorisatieformulier.
 • In het geval de kaartbetaling niet mogelijk is door toedoen van Cliënt, bijvoorbeeld maar niet uitgezonderd tot ontoereikend saldo of het niet kunnen autoriseren van de transactie, dan zal Cliënt op alternatieve wijze de betaling verrichten, conform instructies van Society Service. Hieraan verbonden kosten en tijd komen voor rekening van Cliënt.
 • Buiten onze schuld of controle kunnen sommige kaarten niet verwerkt worden door beperkingen opgelegd door de kaartverstrekker. Cliënt is zich bewust van dit risico en zal een alternatieve betaalwijze kunnen aanbieden. Hieraan verbonden kosten en tijd komen voor rekening van Cliënt.
 • In het geval de kaartbetaling niet mogelijk is door een (technische) storing aan de betaalautomaat of applicatie, dan zal Cliënt op alternatieve wijze de betaling verrichten, conform instructies van Society Service. Hieraan verbonden extra kosten en tijd komen niet voor rekening van Cliënt.

5.9 De dienstverlening van Society Service is persoonlijk van aard en daarom niet fiscaal aftrekbaar voor Cliënt indien deze zelf gebruik maakt van de diensten van Society Service. Ter voorkoming van fraude en ter bescherming van de privacy van Cliënt wordt daarom aan particulieren geen factuur verstrekt. Enkel wanneer een bedrijf diensten bij Society Service afneemt en deze ook aan dit bedrijf geleverd worden, wordt een factuur verstrekt. Dit gebeurt binnen 14 dagen na uitvoering van de Boeking via e-mail in PDF formaat. De inhoud van de factuur is altijd waarheidsgetrouw en conform wet- en regelgeving.

5.10 Ter preventie van trade-based money laundering (TBML) en andere mogelijke criminele activiteiten zijn wij verplicht de herkomst van bankbetalingen te onderzoeken indien deze afkomstig zijn van bankrekening met een andere tenaamstelling dan Cliënt. Het kan daarom voorkomen dat we u verzoeken bewijsstukken te overhandigen dat u bevoegd bent de transactie uit te voeren en de uiteindelijke begunstigde (ultimate beneficial owner) van de rekening bent. Dit bewijs moet voor aanvang van de boeking overlegd worden en door ons akkoord bevonden, anders wordt de betaling als ongeldig beschouwd en bewaard tot het gevraagde bewijsstuk is ontvangen.

5.11 Er bestaat geen recht op restitutie van enig betaald bedrag ten gunste van een Gegarandeerde Boeking of Aanvullende Diensten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Society Service en/of Escort.

5.12 Er bestaat wel recht op restitutie van betaalde bedragen ten gunste van het Boeking Tarief voor Boeking welke geen Gegarandeerde Boeking is, mits deze restitutie minimaal 24 uur voor aanvang van Boeking wordt aangevraagd door Cliënt en sprake is van een van de volgende situaties: 

 • Indien Escort of Society Service de Boeking annuleert, om andere reden dan schending van deze Algemene Voorwaarden door Cliënt.
 • Aangetoond kan worden dat Cliënt jonger is dan 18 jaar en/of niet handelingsbekwaam en/of bevoegd is.
 • Cliënt geeft binnen 24 uur na voldoen van de betaling aan spijt te hebben van de aankoop en hiervan te willen afzien. Restitutie om deze reden is slechts eenmalig mogelijk.
 • Cliënt is overleden en/of kan aantonen lichamelijk en/of geestelijk niet in staat te zijn binnen 3 jaar een Boeking te laten plaatsvinden.

Na verrekening van eventuele kosten of openstaande bedragen wordt het resterende bedrag binnen 14 dagen op de bankrekening van Cliënt gerestitueerd.

5.13 Indien restitutie niet plaatsvindt dan wordt het bedrag, na verrekening van eventuele kosten of openstaande bedragen, gebruikt voor de eerstvolgende Boeking. Indien er binnen 3 jaar geen Boeking plaatsvindt met Cliënt, vervalt het resterende bedrag, tenzij een verlenging van deze termijn overeengekomen wordt voor het verstrijken van de termijn.

5.14 Betalingen verricht door Cliënt aan Society Service voor Boekingen en Aanvullende Diensten die nog niet plaatsvonden en/of member credit in het member profiel van Cliënt zijn direct opeisbaar indien een aanvraag tot faillietverklaring van Society Service is ingediend en/of surseance van betaling van Society Service is aangevraagd, ten laste van Society Service beslag wordt gelegd en/of de Ultimate Beneficiary Owner het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP), onder curatele wordt gesteld, overlijdt of op andere wijze het vrije beheer over haar vermogen verliest. 

5.15 Betalingen verschuldigd door Cliënt aan Society Service zijn direct opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, een aanvraag tot faillietverklaring van Cliënt is ingediend en/of surseance van betaling van Cliënt is aangevraagd, ten laste van Cliënt beslag wordt gelegd, Cliënt het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP), onder curatele wordt gesteld, overlijdt of op andere wijze het vrije beheer over het vermogen verliest.

5.16 Bij overschrijding van de genoemde betaaltermijnen is Cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is. Cliënt is vanaf dat moment een vertragingsrente van 3% per maand of een deel van de maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Society Service haar vordering ter incasso uitbesteedt, is Cliënt tevens alle incassokosten verschuldigd.

5.17 Indien Society Service in een gerechtelijke procedure in het gelijk gesteld wordt, komen alle kosten die Society Service in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Cliënt.

5.18 In alle gevallen heeft Society Service naast (onder andere) de in dit artikel genoemde rechten (eveneens) het recht nakoming en/of (schade)vergoeding te vorderen.

Artikel 6. Geheimhouding, privacy en beveiliging

6.1 De aard van de diensten zijn persoonlijk en privé en dienen met de hoogst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld te worden door Society Service, Escort en Cliënt. 

6.2 Cliënt zal absolute geheimhouding betrachten met betrekking tot de onderneming van Society Service en/of de aldaar werkzame Escorts. Cliënt zal geen enkele informatie met betrekking tot de dienstverlening en de onderneming van Society Service en de aldaar werkzame Escorts, direct of indirect publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken, ongeacht of deze informatie vertrouwelijk, dan wel geheim is, zonder expliciete toestemming van Society Service. Cliënt zal absolute geheimhouding betrachten met betrekking tot personen of instanties die met Society Service zaken doen of hebben gedaan. Cliënt zal onderhavige gedragingen ook niet via derden doen, op welke manier dan ook. In het geval van schending van dit Artikel door Cliënt, is Artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing en verbeurt Cliënt een direct opeisbare boete uit categorie B. 

6.3 Alle informatie van de Cliënt waar Society Service uit hoofde van haar dienstverlening over beschikt, behandelt zij vertrouwelijk en zal enkel worden gebruikt in het kader van de uitoefening van de dienstverlening door Society Service, alsmede het optimaliseren van de dienstverlening in verband met toekomstige Boekingen. Escort is middels een overeenkomst met Society Service ook gebonden aan geheimhouding van alle informatie over de Cliënt en Boeking. Voor meer informatie over uw hoe wij omgaan met uw privacy verwijzen we u graag naar ons privacybeleid.

6.4 In het geval van grove schending van deze Algemene Voorwaarden, dan behoudt Society Service zich het recht de geanonimiseerde gegevens van Cliënt te delen binnen de Vereniging van Nederlandse Escortbedrijven, om te voorkomen dat Cliënt bij hen verdere schade veroorzaakt. Onder grove schending wordt onder andere verstaan: verstrekken van onjuiste informatie over Cliënt en Boeking, veelvuldig plaatsen van Opdrachten zonder dat deze resulteren in Boeking, overschrijden van betaaltermijnen of niet nakomen van betaalverplichtingen, schenden van Cliënt en Boeking vereisten zoals uiteengezet in Artikel 7 en 8, het opslaan/vermenigvuldigen/delen van foto’s van Website en het verstrekken van inloggegevens van member gedeelte aan derden.

6.5 Society Service zet zich in, binnen enige redelijkheid maar op meerdere manieren en met de expertise van externe partijen, de persoonsgegevens van Cliënt te beschermen. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Society Service kan Society Service op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het bekend worden van deze gegevens.

6.6 Deze Website maakt gebruik van een beveiligde (SSL) verbinding voor het verzenden van formulieren.

6.7 Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekers van Website een optimale service te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De cookies waar deze website gebruik van maakt worden geanonimiseerd. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat uw browser de aanmaak ervan verhindert.

6.8 Deze website kan links bevatten naar andere websites. Society Service is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van, inhoud of materiaal op, of verkregen door, een van deze websites. Iedere link naar een andere website, en referentie naar derde partij informatie, producten of diensten gelinkt aan deze website, is niet, en mag niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring van Society Service. Eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot deze andere websites dienen te worden gericht aan de exploitant of exploitanten van deze websites.

Artikel 7. Boeking vereisten

7.1 Een Opdracht kan dagelijks geplaatst worden tijdens de Openingstijden. Cliënt zal Society Service (ook) telefonisch verwittigen van Opdrachten welke aanvangen binnen 6 uur.

7.2 Een Boeking kan aanvangen tussen 08.00 in de ochtend en 23.00 (nieuwe Cliënt) of 24.00 (terugkerende Cliënt). De tijdszone van boeking locatie is hierop van toepassing.

7.3 Een Boeking met een duur korter dan 2 uur is niet mogelijk. Minimum boekingsduur kan per Escort en per boeking locatie verschillen. Deze wordt als volgt bepaald:

 • In het profiel van Escort is bij de tarief sectie de algemene minimum boekingsduur te vinden.
 • Deze minimum boekingsduur kan verhoogd worden op basis van reisafstand vereist voor Boeking. De calculator in de tarief sectie van het profiel kan gebruikt worden om de minimum boekingsduur in voor Boeking binnen 250 km van Escort te berekenen. De minimum boeking voor bestemmingen verder weg is altijd op aanvraag. 
 • Een extra uur moet toegevoegd worden aan de minimum boekingsduur op de boeking locatie indien de Boeking aanvangt buiten de Openingstijden. 

Indien Cliënt minder tijd met Escort wenst door te brengen dan geldt nog steeds het tarief voor deze minimum boekingsduur. Tevens kan aan Cliënt extra kosten doorberekend worden voor Aanvullende Diensten met betrekking tot vervoer, eten, drinken, internettoegang en verblijfsruimte voor Escort gedurende de wachttijd tussen het vervroegde einde van de Boeking en de vereiste minimum boekingsduur. 

7.4 Boekingen vinden enkel plaats in een hygiënische en opgeruimde woonruimte of hotel/accommodatie met een niveau van minimaal vier hotelsterren. Deze mag niet gedeeld worden en dient minimaal te bestaan uit een slaapkamer voor twee personen, tweepersoons zitgelegenheid en een badkamer en toilet. Indien een hotelkamer niet voldoende zitgelegenheid biedt kan de hotelbar of lounge als vervanging dienen om hier minstens de eerste 30 minuten van de Boeking door te brengen. Boekingen zijn nooit mogelijk in onhygiënische of onverzorgde locaties, onveilige wijken, auto’s, rendez-vous hotels, seksclubs, studentenhuisvesting, hostels, opvangcentra, seksbioscopen of locaties met soortgelijke eigenschappen. 

7.5 Tijdens boekingen zijn geen andere personen aanwezig dan Cliënt op de boeking locatie, tenzij anders overeengekomen of in het geval van een openbare gelegenheid.

7.6 Indien verplaatsing nodig is tijdens Boeking is dit mogelijk lopend voor afstanden korter dan 1 kilometer, mits weer en veiligheid dit toelaten. Afstanden langer dan 1 kilometer kunnen enkel via auto overbrugd worden. Een nieuwe Cliënt moet hierbij gebruik maken van een vergunde en erkende taxiservice. In andere gevallen kan Escort ook met Cliënt in diens (huur)auto meerijden, mits Cliënt aan de wettelijke vereisten voldoet voor het besturen van een voertuig. Verplaatsing via Openbaar Vervoer is niet mogelijk, tenzij dit de snelste en meest comfortabele wijze is een afstand van minimaal 50 km te overbruggen.

7.7 Indien Cliënt een bepaling zoals genoemd in dit artikel niet nakomt dan kan geen aanspraak gemaakt worden op kosteloze annulering zoals uiteengezet in Artikel 10 en wordt Cliënt eenmalig in de gelegenheid gesteld de bepaling alsnog na te komen binnen redelijke termijn. De tijd welke hieraan besteed wordt komt voor rekening van Cliënt. Indien Cliënt niet in staat is of niet welwillend is om de bepaling op te volgen dan is dit reden voor onmiddellijke beëindiging van de Boeking, zonder recht op restitutie.

Artikel 8. Cliënt vereisten

8.1 Cliënt zal Society Service nimmer van onjuiste informatie omtrent zijn/haar persoon, contactgegevens en/of de Boeking voorzien. Cliënt zal tevens volledig zijn over de informatie die deze verstrekt, waaronder het kenbaar maken indien Cliënt zelf werkzaam is in de seksindustrie. Indien geconstateerd wordt dat Cliënt toch onjuiste informatie heeft verstrekt dan worden eventuele toekomstige boekingen van Cliënt geannuleerd. Het moment van constateren wordt beschouwd als het moment van annuleren waarvan Cliënt, indien mogelijk, direct op de hoogte wordt gesteld. Cliënt kan dan een annuleringstarief verschuldigd zijn conform Artikel 12.

8.2 Nieuwe Cliënten dienen medewerking te verlenen aan het verifiëren van de boeking locatie en identiteit van Cliënt, door middel van maar niet uitgesloten tot het voldoen van een aanbetaling via bank, IDIN of ItsMe verificatie, bewijsstuk van reservering locatie, poststuk van locatie en/of tijdig aanleveren en verifiëren van kamernummer. 

8.3 Cliënt zal enkel zelf alle communicatie voeren omtrent Opdracht en/of Boeking. Het niet toegestaan een Opdracht tot Boeking te plaatsen voor derden tenzij Cliënt hier vanwege een fysieke beperking niet zelf toe instaat is.

8.4 Cliënt dient minimaal 21 jaar te zijn. Bij twijfel over de leeftijd van Cliënt tijdens de Boeking zal Cliënt een geldig legitimatiebewijs ter inzage overleggen aan Escort.

8.5 Cliënt mag niet in het bezit zijn van en/of onder de invloed zijn van grote hoeveelheden alcohol en/of enige (soft) drugs en mag Escort niet eisen of aanmoedigen alcoholische dranken en/of (soft) drugs te nuttigen.

8.6 Cliënt zal niet op enige wijze contactgegevens uitwisselen met Escort, contact hebben met Escort buiten de bemiddeling door Society Service of hier enige poging toe doen. Indien naar het oordeel van Society Service of Escort de Cliënt dit artikel schendt zal Cliënt hier eenmalig een waarschuwing voor ontvangen. Indien Cliënt hier geen gehoor aangeeft dan is Artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing en verbeurt Cliënt een direct opeisbare boete uit categorie A.

8.7 Cliënt zal zorg dragen dat Escort gedurende een Boeking bereikbaar is voor Society Service en calamiteiten in de privé sfeer en hiervoor regelmatig toegang heeft tot internet.

8.8 Cliënt zal Escort met respect behandelen en nimmer dwingen of overhalen tot handelingen in strijd met de wil, wens of comfort van de Escort, dan wel anderzijds in strijd zijn met ons Consent Beleid en/of de wet. Cliënt noch Society Service hebben enige zeggenschap over de aard en invulling van de Boeking door Escort. Escort handelt naar eigen inzicht en naar eigen vrije wil.

8.9 Cliënt verplicht zich voor aanvang van, en tijdens de Boeking tot een hoge mate van (persoonlijke) verzorging en hygiëne, waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan de schaamstreek en het gebit.

8.10 Cliënt verplicht zich bij het plaatsen van Opdracht, Society Service te verwittigen wanneer deze medische klachten heeft die de gezondheid van Escort of de Boeking zelf kunnen beïnvloeden. Ook dient Cliënt het te melden indien er bij Cliënt sprake is van een medische conditie of klachten waarbij medisch ingrijpen tijdens Boeking noodzakelijk kan zijn.

8.11 Cliënt zal Escort tijdens Boeking iedere 2 uur voorzien van een consumptie, alsmede bij aanvang van de Boeking. Cliënt zal Escort tijdens Boeking voorzien van een (lichte) maaltijd indien de boeking 5 uur of langer is, met een minimum van 3 maaltijden per 24 uur. Consumpties en maaltijden gedurende de boeking zijn altijd op kosten van Cliënt.

8.12 Cliënt zal sociale activiteiten 'buiten de deur' (excursies) ondernemen met Escort die niet erotisch van aard zijn, maar juist de nadruk leggen op het sociale, emotionele en intellectuele bij iedere boeking langer dan 6 uur (tijd besteed aan slapen, wordt niet meegerekend).

8.13 Cliënt zal Escort minimaal 4 uur ononderbroken slaap bieden bij een Standaard Boeking met een totale boekingsduur van 12 tot 20 uur die plaatsvindt tijdens gebruikelijke slaaptijden, of minimaal 6 uur ononderbroken slaap bieden bij een Overnachting.

8.14 Cliënt zal Escort minimaal 2 uur ongestoorde privé tijd en minimaal 6 uur ononderbroken slaap per 24 uur bieden bij een Boeking met een totale boekingsduur van 24 uur of langer. Escort kan een eigen slaapkamer eisen voor dit doel indien de Boeking een duur langer dan 48 uur heeft.

8.15 Cliënt zal zich inspannen de Escort beter te leren kennen op mentaal vlak en zal de focus van de boeking minstens zoveel leggen op het sociale, emotionele en intellectuele als het fysiek intieme en erotische. Daarnaast zal Cliënt de eerste 30 minuten van de Boeking geen seksuele handelingen initiëren.

8.16 Cliënt zal geen onveilige seks vragen, eisen of aanmoedigen, waaronder onbeschermde orale, vaginale en/of anale seks met Escort, klaarkomen in mond of gezicht, rechtstreeks genitaal contact oftewel ‘droogneuken’ zonder bescherming te dragen.

8.17 Cliënt zal de privacy van Escort respecteren en zich hierbij onder andere maar niet beperkt tot het volgende houden aan:

 • Cliënt dient alle informatie verstrekt door Escort tijdens Boeking als vertrouwelijk te beschouwen en hier als dusdanig mee omgaan.
 • Cliënt mag geen foto-, audio- of video opnames maken van Escort, noch Escort van Cliënt.
 • Cliënt zal Escort nimmer vragen naar de echte naam of enige andere poging doen deze te verkrijgen.
 • Cliënt zal niet op enige wijze contactgegevens uitwisselen met Escort, contact hebben met Escort buiten de bemiddeling door Society Service of hier enige poging toe doen.
 • Cliënt zal nimmer inzage toe-eigenen tot de eigendommen (en inhoud hiervan) van Escort zoals (hand)tas, (hand)bagage en mobiele telefoon of de inhoud hiervan op welke wijze dan ook inzien, kopiëren of eigen maken.
 • Cliënt zal Escort enkel meenemen naar sociale gelegenheden waar kennissen, vrienden, familie en/of collega's van Cliënt aanwezig zijn, na expliciete toestemming van Society Service en Escort.
 • Cliënt zal Escort privacy gunnen tijdens toilet- en badkamergebruik, telefoongesprekken van persoonlijke aard en/of met Society Service en situaties waarbij Escort een legitimatiebewijs moet overleggen en zich tijdens deze niet in de nabije omgeving van Escort bevinden.
 • Cliënt zal nimmer (openbare) recensies plaatsen zonder nadrukkelijke toestemming van Society Service. Dergelijke toestemming wordt nooit verleend indien de recensie in enige mate de privacy van Escort in geding kan brengen, of zeer grafisch van aard is.

8.18 Cliënt zal zich te allen tijde onthouden van (enige poging tot) discussie of onderhandeling over deze Algemene Voorwaarden, waaronder het tarief van de Boeking, gedurende de Boeking.

8.19 Cliënt zal zich te allen tijde onthouden van (enige poging tot) enig handelen of nalaten dat de veiligheid of het imago van Society Service en/of de veiligheid of het imago Escort in gevaar brengt en/of de identiteit van Escort openbaart.

8.20 Cliënt zal zich te allen tijde onthouden van (enige poging tot) onrechtmatig handelen jegens Society Service en/of Escort, waaronder maar niet uitgezonderd tot misleiding, fraude, bedreiging, belediging, intimidatie en computervredebreuk. Bij schending van dit artikel is Artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing en Cliënt verbeurt een direct opeisbare boete uit categorie C.

8.21 Indien Cliënt een bepaling zoals genoemd in dit artikel niet nakomt dan kan geen aanspraak gemaakt worden op kosteloze annulering zoals uiteengezet in Artikel 10 en wordt Cliënt eenmalig in de gelegenheid gesteld de bepaling alsnog na te komen binnen redelijke termijn. De tijd welke hieraan besteed wordt komt voor rekening van Cliënt. Indien Cliënt niet in staat is of niet welwillend is om de bepaling op te volgen dan is dit reden voor onmiddellijke beëindiging van de Boeking, zonder recht op restitutie.

Artikel 9. Internationale Boekingen

9.1 Internationale Boekingen kunnen niet plaatsvinden in landen waar een negatief reisadvies voor geldt, met een overheersende religie of een grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

9.2 De Standaard Tarieven zijn altijd van toepassing op Internationale Boekingen.

9.3 Een Internationale Boeking is altijd een Gegarandeerde Boeking, welke niet kosteloos geannuleerd kan worden. 

9.4 Bij een Internationale Boeking is altijd sprake van Aanvullende Diensten, welke volledig voor rekening komen van Cliënt en waarvan restitutie niet mogelijk is. Aanvullende Diensten bestaan voornamelijk uit reiskosten, visa, verblijf en eten en drinken tijdens reis van Escort naar Boeking.

9.5 De minimum boekingsduur voor internationale bestemmingen is altijd in overleg. In de meeste Europese steden geldt een minimumboeking van 12 à 16 uur. In andere steden wereldwijd geldt een minimum van 24 à 48 uur. De aanvangstijd en eindtijd van de Internationale Boeking worden afgestemd op de reisopties. Hierdoor kan een hogere minimum boekingsduur vereist zijn. 

9.6 Een Internationale Boeking vereist aanbetaling via bank van minimaal 50% van het Boeking Tarief en 100% van de Aanvullende Diensten. De resterende betaling tijdens de Boeking mag nimmer hoger dan €5.000 zijn.

9.7 Beschikbaarheid voor Internationale Boeking is verschillend per Escort en aangegeven in het profiel van Escort. 

9.8 Indien Escort beschikbaar is voor Opdracht tot Internationale Boeking dan zal Society Service aan Cliënt een voorstel zenden voor de reismethoden. Er zal gekozen worden voor de meest comfortabele reisoptie met de minste overstappen en kortste totale reisduur. Vluchten vinden plaats in economy klasse (overdag) of economy comfort klasse (nacht) en trein in eerste (premium) klasse. Tenzij anders overeengekomen wordt het goedkoopste ticket gekozen, ongeacht de mogelijkheden tot annulering/wijziging hiervan. Tenzij absoluut noodzakelijk om de bestemming van de Boeking te bereiken kan de reis van de Escort naar de Boeking niet aanvangen voor 6.00 in de ochtend.

9.9 Indien Cliënt akkoord is met voorstel voor reismethoden zal Society Service aan Cliënt een prijsindicatie zenden bestaande uit Boeking Tarief en beoogde Aanvullende Diensten. Bij akkoord hiervan gaat Cliënt over tot aanbetaling en wordt de Boeking als bevestigd beschouwd. De reis naar de Internationale Boeking kan door Escort op zijn vroegst aangevangen worden 24 uur na ontvangst van de aanbetaling van Cliënt aan Society Service.

9.10 Na ontvangst van de aanbetaling van Cliënt zal Society Service de prijs van Aanvullende Diensten controleren. Bij een prijsverschil tot 10% zal Society Service direct overgaan tot het boeken van Aanvullende Diensten. Bij een beoogd prijsverschil hoger dan 10% zal Society Service eerst overleg plegen met Cliënt. Na het boeken van de Aanvullende Diensten wordt Cliënt hiervan op de hoogte gesteld. 

9.11 Alle kosten verbonden aan het wijzigen en/of annuleren van Aanvullende Diensten komen voor rekening van de Cliënt, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Society Service en/of Escort.

9.12 Na terugkeer van Escort in Nederland zal aan Cliënt een definitieve prijsopgave verstrekt worden. Eventueel teveel betaalde gelden worden aan Cliënt credit toegevoegd. Eventuele openstaande bedragen worden door Cliënt binnen 5 dagen voldaan via bankoverschrijving.

9.13 Indien Society Service op enig moment en redelijkerwijs problemen voorziet tijdens reis van Escort naar de Internationale Boeking dan zal Cliënt hiervan direct op de hoogte gesteld worden. 

9.14 Wanneer de reisduur van deur tot deur meer dan 12 uur is zal Escort de eerste nacht slapen in een eigen slaapkamer. Deze nacht is onderdeel van de boekingsduur.

9.15 Indien Escort tijdens de reis naar de Internationale Boeking vertraging oploopt, en deze vertraging niet door schuld of toedoen van Escort of Society Service wordt veroorzaakt, zal deze vertraging onderdeel zijn van de boekingsduur. Vertraging opgelopen tijdens de terugreis is geen onderdeel van de boekingsduur, tenzij deze vertraging door schuld of toedoen van Cliënt wordt veroorzaakt.

Artikel 10. Garanties

10.1 Society Service garandeert dat het profiel van Escort op Website de Escort op realistische wijze presenteert. Cliënt kan daarom binnen 10 minuten na aanvang van de Boeking deze kosteloos annuleren, indien naar mening van de Cliënt de Escort in werkelijkheid niet is zoals gepresenteerd op de Website, zowel qua uiterlijk als persoonlijkheid. Voorwaarde is dat Cliënt de betreffende escort nog niet eerder heeft ontmoet en tijd en moeite heeft geïnvesteerd om te beoordelen of Escort een match is, bijvoorbeeld door het profiel van Escort te lezen en (indien van toepassing) de member account te gebruiken om foto's met gezicht van Escort te bekijken.

10.2 Cliënt kan de Boeking binnen 20 minuten na aanvang van de Boeking annuleren, indien Cliënt naar het oordeel van Cliënt geen klik en chemie voelt met Escort, waarbij de annuleringskosten bestaan uit de volledige reiskosten plus € 200,-. Voorwaarde is dat Cliënt de Escort heeft geboekt op advies van Society Service, bijvoorbeeld via de maatwerk- of persoonlijke matchmaking.

10.3 In aanvulling op het voorgaande zijn op de artikelen 10.1 en 10.2 de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Escort is niet aangeraakt, ontkleed of enige poging hiertoe is gedaan. 
 • Er geen sprake is van een plotselinge onbeschikbaarheid en/of agenda wijziging aan de zijde van Cliënt om de Boeking voort te zetten.
 • Boeking is geen Gegarandeerde Boeking en boeking vereist een uur of minder (enkele reis) reistijd.
 • Cliënt en Boeking voldoen aan alle vereisten zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden. 

10.4 Society Service geeft geen enkele garantie richting de Cliënt wat betreft de ervaring van de Cliënt tijdens de Boeking. Dit mede gelet op de zeer persoonlijke ervaring die de aard van de dienst met zich brengt. Op Society Service en Escort rust enkel een inspanningsverplichting ten aanzien van Cliënt.

Artikel 11. Annulering/wijziging door Society Service

11.1 In geval van een wijziging of annulering van de Boeking door Society Service, zal deze hierover op de kortst mogelijke termijn in contact treden met Cliënt. Om discretie redenen wordt dit via email gedaan. Enkel indien noodzakelijk zal de email telefonisch opgevolgd worden.

11.2 Het is Society Service te allen tijde toegestaan een Boeking te annuleren, wijzigen en/of vroegtijdig te beëindigen indien:

 • Naar het oordeel van Society Service de privacy, integriteit en/of de veiligheid van Escort niet kan worden gegarandeerd tijdens de Boeking of tijdens de reis naar de boeking locatie.
 • Escort aangeeft lichamelijk of geestelijk niet in staat te zijn de Boeking uit te voeren of de uitvoering van de Boeking tegen de wil, wens of comfort van Escort indruist. 
 • De boeking locatie niet beschikbaar is.
 • Cliënt niet (binnen de daartoe gestelde termijn(en)) aan de overeengekomen voorwaarden van de Boeking voldoet, of indien gegronde redenen bestaan die aanleiding geven dat Cliënt niet aan de overeengekomen voorwaarden zal voldoen.
 • Zich omstandigheden voordoen waardoor redelijkerwijs niet van Society Service verwacht kan worden dat zij aan haar verplichtingen van de Boeking voldoet.

11.3 Indien de Boeking enkel onder gewijzigde omstandigheden kan plaatsvinden, is het de Cliënt toegestaan de Boeking kosteloos te annuleren, tenzij sprake is van een situatie zoals uiteengezet in artikel 11.4. 

11.4 Indien de aankomst van de Escort is vertraagd met 30 minuten of minder heeft de Cliënt geen recht de Boeking te annuleren. Indien de aankomst van de Escort is vertraagd met meer dan 30 minuten dan kan Cliënt de Boeking kosteloos annuleren mits:

 • De boeking locatie is minder dan 50 km van de woonplaats van Escort.
 • De Boeking is niet minder dan 5 uur geleden tot stand gekomen.
 • De Cliënt is niet ingestemd met een nieuwe aanvangstijd voor de Boeking.

Bij vertraging van de aankomst van de Escort blijft de minimum boekingsduur ongewijzigd. Cliënt heeft geen recht op een lagere minimum boekingsduur als gevolg van de vertraging.

11.5 In het geval de Boeking reeds is aangevangen en Escort of Society Service de Boeking vroegtijdig wil beëindigen, omdat sprake is van het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door Cliënt, dan heeft Cliënt geen recht op restitutie. Tevens zal aan Cliënt extra kosten doorberekend worden voor Aanvullende Diensten met betrekking tot vroegtijdig terugreizen en vervoer, eten, drinken, internettoegang en verblijfsruimte verstrekt aan Escort gedurende de wachttijd tussen het vervroegde einde van de Boeking en de vooraf beoogde eindtijd van Boeking.

11.6 In het geval de Boeking reeds is aangevangen en Escort de Boeking vroegtijdig wil beëindigen, om andere redenen dan schending van deze Algemene Voorwaarden door Cliënt, bijvoorbeeld wegens ziekte of calamiteiten in de privé-sfeer, zal de tijd die Cliënt reeds doorbracht met Escort in rekening gebracht worden bij Cliënt. Indien de reeds doorgebrachte tijd minder is dan de minimum boeking van Escort op de boeking locatie, dan wordt naar ratio van het minimum Boeking Tarief in rekening gebracht, met een minimum van €250.

11.7 Society Service en Escort zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of onkosten van de Cliënt in het geval van een annulering/wijziging door Society Service.

Artikel 12. Annulering/wijziging door Cliënt

12.1 In geval van een wijziging of annulering van de Boeking door Cliënt, zal deze hierover op de kortst mogelijke termijn in contact treden met Society Service. Cliënt doet dit via email, waarbij wijzigingen of annuleringen met minder dan 6 uur kennisgeving telefonisch opgevolgd worden door Cliënt. 

12.2 In het geval van het wijzigen van de aanvang datum en/of tijd van Boeking zijn dezelfde bepalingen van toepassing als in het geval van een annulering.

12.3 Een annulering is pas geldig nadat de ontvangst hiervan door Society Service bevestigd is. 

12.4 Indien de Boeking is gemaakt met meerdere Escorts, wordt elke Escort beschouwd als een afzonderlijke Boeking.

12.5 Indien Cliënt een Boeking wenst te wijzigen/annuleren dan gelden verschillende voorwaarden voor nieuwe cliënten en reeds bestaande cliënten. In het geval van reeds bestaande Cliënt wordt daarnaast een onderscheid gemaakt per Cliënt Niveau (CN). Indien Cliënt Niveau voor Cliënt onbekend is, wordt uitgegaan van niveau Brons.

12.6 In het geval van een wijziging/annulering wordt bij de hiervoor geldende termijnen uitgegaan van de duur voorafgaand aan de aanvangstijd van de Boeking, tenzij expliciet wordt aangegeven dat de termijn betrekking heeft op de duur voorafgaand aan vertrek naar de boeking. Een dag heeft betrekking op een periode van 24 uur. 

12.7 Er is sprake van een Gegarandeerde Boeking indien;

 • Reisafstand van deur tot deur meer dan 250 km is.
 • Boekingsduur is 24 uur of meer. 
 • Boeking aanvangt buiten Openingstijden en/of op 24, 25, 26, 31 December of 1 Januari.
 • Escort enkel beschikbaar is voor een Gegarandeerde Boeking.
 • Cliënt heeft 25% of meer van de boekingen van Cliënt geannuleerd, waarvoor geen annuleringskosten zijn betaald.
 • Dit om andere reden vereist is van Cliënt of door Cliënt zelf aangevraagd is.

12.8 Indien Cliënt een Boeking wenst te wijzigen/annuleren welke geen Gegarandeerde Boeking betreft dan geldt;

 • Nieuwe Cliënt: Kosteloos tot 22.00 op de dag voorafgaand aan de datum waarop de Boeking aanvangt. Hierna is Cliënt 100% van het Boeking Tarief verschuldigd.
 • CN Brons: Kosteloos tot 22.00 op de dag voorafgaand aan de datum waarop de Boeking aanvangt. Hierna is Cliënt 50% van het Boeking Tarief verschuldigd, met een minimum van €500.
 • CN Zilver: Kosteloos tot 22.00 op de dag voorafgaand aan de datum waarop de Boeking aanvangt. Hierna is Cliënt 25% van het Boeking Tarief verschuldigd, met een minimum van €500.
 • CN Goud: Kosteloos tot 2 uur voor vertrek naar de Boeking. Hierna is Cliënt 25% van het Boeking Tarief verschuldigd, met een minimum van €250.
 • CN Platinum: Kosteloos.

12.9 Indien Cliënt een Boeking wenst te wijzigen/annuleren welke wel een Gegarandeerde Boeking betreft dan geldt dat Cliënt de volgende percentages van overeengekomen Boeking Tarief verschuldigd is;

 • Nieuwe Cliënt: Tot 14 dagen vooraf: 25%. Van 14 dagen tot 24 uur voor vertrek 50%. Minder dan 24 uur voor vertrek: 100%. Allen met een minimum van €500.
 • CN Brons: Tot 7 dagen vooraf: 25%. Van 7 dagen tot 24 uur voor vertrek 50%. Minder dan 24 uur voor vertrek: 100%. Allen met een minimum van €500.
 • CN Zilver: Tot 5 dagen vooraf: 25%. Van 5 dagen tot 24 uur voor vertrek 50%. Minder dan 24 uur voor vertrek: 100%. Allen met een minimum van €500.
 • CN Goud: Tot 5 dagen vooraf: 10%. Van 5 tot 3 dagen vooraf: 25%. Van 3 dagen tot 2 uur voor vertrek: 50%. Minder dan 2 uur voor vertrek: 100%. Allen met een minimum van €250.
 • CN Platinum: Tot 3 dagen vooraf: 10%. Van 3 dagen tot 48 uur vooraf: 25%. Van 48 uur vooraf tot 2 uur voor vertrek: 50%. Minder dan 2 uur voor vertrek: 100%. Allen met een minimum van €250.

12.10 Van vertraging is sprake indien de aanvangt tijd van Boeking door Cliënt gewijzigd wordt met minder dan 3 uur kennisgeving. Indien de aankomst van de Cliënt is vertraagd, zal wachttijd van de Escort onderdeel zijn van de boekingsduur. Enkel indien de vertraging van Cliënt het gevolg is van onvoorziene omstandigheden en Society Service hiermee akkoord gaat, zijn de eerste 15 minuten wachttijd geen onderdeel van de boekingsduur. Indien Society Service de locatie verzorgd voor de Boeking zal alle wachttijd onderdeel van de boekingsduur zijn.

12.11 Indien Cliënt een reeds aangevangen Boeking vroegtijdig wenst te beëindigen dan wordt Cliënt het gehele Boeking Tarief in rekening gebracht. Enkel wanneer de vroegtijdige beëindiging het gevolg is van ziekte of calamiteiten in de privé-sfeer van Cliënt en Boeking geen Gegarandeerde Boeking betreft, wordt aan Cliënt de reeds doorgebrachte tijd met Escort in rekening gebracht, afgerond op hele uren naar boven en met een minimum van de minimum boekingsduur van Escort op de desbetreffende boeking locatie. Indien een reeds aangevangen Boeking vroegtijdig wordt beëindig, zal aan Cliënt extra kosten doorberekend worden voor Aanvullende Diensten met betrekking tot vroegtijdig terugreizen en vervoer, eten, drinken, internettoegang en verblijfsruimte verstrekt aan Escort gedurende de wachttijd tussen het vervroegde einde van de Boeking en de vooraf beoogde eindtijd van Boeking.

12.12 Indien Cliënt een annuleringstarief of andere kosten verschuldigd is dan zal dit, indien beschikbaar, verrekend worden met een aanbetaling via bank door Cliënt of credit van Cliënt. Indien beide niet beschikbaar zijn is Cliënt het openstaande bedrag verschuldigd via bankoverschrijving binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 13. Member toegang en credit

13.1 Indien in het afgelopen jaar een Boeking heeft plaatsgevonden, kan Cliënt een member account aanvragen op de Website. Deze aanvraag kan door Society Service altijd zonder opgaaf van reden geweigerd worden.

13.2 Inlogmogelijkheden en de member account worden geweigerd en/of direct beëindigd indien;

 • Cliënt op enige wijze contactgegevens uitwisselt met Escort, contact heeft met Escort buiten de bemiddeling door Society Service of hier enige poging toe doet.
 • Cliënt tijdens Boeking vraagt naar onveilige (orale) seks.
 • Escort de Boeking met Cliënt niet als plezierig heeft ervaren.
 • Cliënt zijn inloggegevens of inhoud van het member gedeelte verstrekt aan derden en/of inhoud van het member gedeelte reproduceert, kopieert of op andere wijze vermenigvuldigt. 
 • Cliënt zich op andere wijze niet heeft gehouden aan deze Algemene Voorwaarden.

13.3 Indien Cliënt zijn inloggegevens of inhoud van het member gedeelte verstrekt aan derden en/of inhoud van het member gedeelte reproduceert, kopieert of op andere wijze vermenigvuldigt is Artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing en verbeurt Cliënt een direct opeisbare boete uit categorie B.

13.4 Tot april 2023 was het mogelijk te sparen voor punten waarmee Cliënt het Boeking Tarief kon reduceren. Gespaarde punten zijn omgezet in credit. Dit deel van het credit verliest geldigheid indien in april 2023 het punten aantal minder was dan 50 of na twee jaar, geteld vanaf het moment dat de punten ontvangen zijn. Cliënt kan credit gebruiken om voor (een deel van) een toekomstige Boeking te betalen, met een minimum van €50 credit per boeking.

13.5 Cliënt kan extra credit verkrijgen door werkzaamheden te verrichten voor Society Service, zoals vermeld op de Website. Hiervoor is geen actieve member account vereist. Dit is op geen enkele wijze een uitnodiging voor en/of opdrachtbevestiging tot het binnendringen van onze systemen en/of doorbreken van de beveiliging (hacken). Wij ondernemen juridische stappen jegens iedere poging hiertoe. In dit geval is Artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing en verbeurt Cliënt een direct opeisbare boete uit categorie C.

13.6 Cliënt kan extra credit toevoegen door een betaling te verrichten aan Society Service welke hoger is dan het tarief voor de eerstvolgende Boeking. Het extra betaalde bedrag wordt toegevoegd aan het credit van Cliënt en wordt binnen 10 dagen na de eerstvolgende Boeking zichtbaar als credit in het member profiel. Ook de meest recente wijziging van het credit is hier zichtbaar. Indien Cliënt niet over een member account beschikt dan kan Cliënt de hoogte van het credit en de meest recente wijziging altijd via e-mail opvragen bij Society Service, waarop een reactie termijn van 48 uur van kracht is. Op het credit is dezelfde geldigheid van kracht zoals uiteengezet in Artikel 5.13 van deze Algemene Voorwaarden.

13.7 Cliënt kan te allen tijde verzoeken zijn persoonsgegevens te verwijderen en/of member account te beëindigen, waarbij alle credit en inlog mogelijkheden komen te vervallen. Indien een member account om andere reden beëindigd of gedeactiveerd wordt door Cliënt, komt dit credit niet te vervallen, tenzij de geldigheidsduur is verstreken.

13.8 Cliënt kan een Sneak Preview aanvragen. Indien Sneak Preview goedgekeurd wordt is Cliënt hiervoor een betaling verschuldigd van €250. Dit bedrag wordt enkel verrekend met het Boeking Tarief van de eerstvolgende Boeking van Cliënt, indien de Sneak Preview wordt afgerond binnen een maand na betaling en binnen een week na toegang resulteert in een nieuwe bevestigde boeking welke Cliënt niet meer annuleert of wijzigt.

Artikel 14. Matchmaking

14.1 Op de Website biedt Society Service diverse matchmaking tools aan. De matchmaking tools hebben als doel om voor Cliënt de perfecte Escort te vinden om de Boeking zo succesvol mogelijk te maken. De matchmaking dient derhalve een zakelijk doel ten gunste van de dienstverlening van Society Service.

14.2 Indien Cliënt en Escort de Boeking als dusdanig plezierig ervaren dat zij beide de wens hebben om de mogelijkheden van een ander doel dan zoals omschreven in Artikel 14.1 te onderzoeken, dan geldt hiervoor de procedure zoals uiteengezet in Artikel 14.3. Met een ander doel wordt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, gerefereerd naar een romantische relatie, vriendschap of zakelijke relatie niet ten gunste van Society Service. 

14.3 De procedure is als volgt:

 • Cliënt en Escort delen deze wens afzonderlijk en per direct per email mee aan Society Service. Binnen 48 uur zal Society Service een terugkoppeling volgen of aangevangen kan worden met een verkenningsperiode.
 • Cliënt en Escort brengen een verkenningsperiode met elkaar door tijdens Boekingen met een totale duur van minimaal 500 uren of tegen een opgeteld Boeking Tarief van €25.000 of meer.
 • In geval Escort en Cliënt na de verkenningsperiode besluiten het contact met elkaar te willen voortzetten, is Cliënt een bemiddelingsfee van €10.000 via bankoverschrijving verschuldigd aan Society Service.

14.4 Indien Cliënt de procedure zoals uiteengezet in Artikel 14.3 niet volgt en/of zonder bemiddeling door of toestemming van Society Service contact onderhoudt en/of tijd doorbrengt met Escort, is Artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing en verbeurt Cliënt een direct opeisbare boete uit categorie C.

15.1 De naam Society Service, Interact Service, Ontknaapservice en Virgin Experience, de logo's, afbeeldingen en alle andere Society Service gerelateerde afgebeelde merken op deze Website, geregistreerd of niet geregistreerd, zijn handelsmerken of servicemerken van Society Service.

15.2 Tenzij anders aangegeven is al het materiaal op deze Website, inclusief maar niet beperkt tot foto's, logo's, andere afbeeldingen, illustraties, tekst, videobeelden, audiofragmenten en geschreven en ander materiaal, beschermd door copyright, auteursrecht en andere bescherming van intellectueel eigendom, of gebruikt met toestemming van zijn eigenaars door Society Service.

15.3 Deze Website is in zijn geheel beschermd door copyright, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsbescherming. Alle rechten zijn voorbehouden.

15.4 Het materiaal wat afgebeeld is op deze Website is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden. Deze Website is enkel voor privé, persoonlijk en niet commercieel gebruik van zijn bezoekers. U mag geen materiaal van deze Website downloaden of kopiëren. Geen enkel recht, titel of belang in een materiaal of software wordt aan u overgedragen als gevolg van een dergelijke downloaden of kopiëren. U mag niets reproduceren (behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is uiteengezet), publiceren, verzenden, verspreiden, tonen, verwijderen, aanvullen, op andere wijze aanpassen, er afgeleide werken van creëren, verkopen of deelnemen aan een verkoop van, deze Website, een van de materialen op deze Website, of gerelateerde software. Elk ander gebruik van materiaal op deze Website, inclusief reproductie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Society Service, is strikt verboden.

15.5 In het geval van schending van dit Artikel door Cliënt, is Artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing en verbeurt Cliënt een direct opeisbare boete uit categorie B.

Artikel 16. Boetebeding

Bij overtreding van een aantal bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zal, zonder dat daarvoor enige aankondiging of ingebrekestelling vereist is, Cliënt ten gunste van Society Service, een direct opeisbare boete verbeuren voor elke overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Society Service om van Cliënt nakoming en/of vergoeding van de daarenboven geleden en nog te lijden schade te vorderen. Tevens worden alle juridische kosten verhaald op Cliënt. Het gaat hierbij om de volgende boetes:

 • Categorie A: Boete €2.500 per overtreding en €500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Juridische kosten worden geschat op minimaal €1.500.
 • Categorie B: Boete €10.000 per overtreding en €1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Juridische kosten worden geschat op minimaal €2.500.
 • Categorie C: Boete €25.000 per overtreding en €2.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Juridische kosten worden geschat op minimaal €10.000.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en Overmacht

17.1 Society Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de Website of van de op of via de Website ter beschikking gestelde informatie.

17.2 Tenzij in het geval van opzet of ernstige nalatigheid, zijn Escorts en Society Service niet aansprakelijk voor de uitvoering van Boekingen, enige schade als gevolg van Boekingen of verband houdend met Boekingen, ongeacht of de vordering is gebaseerd op een andere overeenkomst of wettelijke basis.

17.3 Gebreken van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Cliënt, informatie op de Website of afwijking ten opzichte van op de Website verstrekte informatie, geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening. 

17.4 Indien Society Service niet of niet volledig de verplichtingen kan nakomen als gevolg van een niet aan Society Service toe te rekenen oorzaak of gebeurtenis, dan wel door enige andere omstandigheid buiten de risicosfeer van Society Service, is er sprake van overmacht en worden de verplichtingen opgeschort tot het moment waarop Society Service weer in staat is de verplichtingen uit hoofde van Opdracht of Boeking te voldoen. Indien Society Service haar verplichtingen jegens Cliënt niet binnen een redelijke termijn kan nakomen, dan hebben zowel Cliënt als Society Service het recht de Boeking te annuleren, zonder dat Society Service gehouden is enige schade van Cliënt als gevolg van die annulering te vergoeden. Indien Society Service al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is Society Service gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de Boeking afzonderlijk in rekening te brengen bij Cliënt en is Cliënt verplicht tot betaling van dit bedrag.

17.5 Bij het intreden van een overmachtssituatie zoals vermeld in dit artikel, zal Society Service op de korst mogelijke termijn in contact treden met Cliënt, teneinde een passende en realistische oplossing te bereiken.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle Opdrachten, Boekingen en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Algemene Voorwaarden, Opdrachten en Boekingen mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.