Consent Beleid van onze high class escortservice

Als bemiddelaar van een high class escortservice is het ons doel om een boeking tussen een (of meerdere) escort(s) en een (of meerdere) cliënt(en) te faciliteren die voor alle partijen resulteert in een plezierige ervaring waar zij positief op terugkijken en graag zouden herhalen. Deze ervaring omvat intimiteit op verschillende manieren; sociaal, emotioneel en seksueel. Door de intieme aard van de ervaring en het feit dat er sprake is van een financieel aspect, is er een verhoogd risico op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Om te voorkomen dat een van de betrokken partijen de boeking op enig moment als grensoverschrijdend ervaart is dit Consent Beleid opgesteld. 

De juridische afwegingen van ons consent beleid

Artikel 11 van de Grondwet bepaalt dat “iedereen heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam”. Het is daarmee reeds wettelijk vastgelegd dat het verrichten van seksuele handelingen van welke aard nooit afgedwongen mag worden. Dus ook niet wanneer er sprake is van een financiële beloning.

Sinds de #metoo-beweging van 2017 zijn niet alleen zware vormen van seksueel overschrijdend gedrag strafbaar, maar zijn er ook consequenties verbonden aan lichtere vormen van seksuele intimidatie. Dit speelt vooral in het arbeidsrecht omdat bij een arbeidsovereenkomst per definitie sprake is van een ongelijkheidsverhouding en er dus sneller sprake is van machtsmisbruik. 

Bij een boeking zijn drie partijen betrokken: De bemiddelaar (Society Service), de escort(s) en de cliënt(en). Ondanks dat er geen sprake is van ongelijkheid of afhankelijkheid tussen de partijen, is er wel een grotere kans op (seksueel) grensoverschreidend gedrag. Dit komt omdat sprake is van een vorm van sekswerk, waarbij intimiteit gecombineerd wordt met een financiële vergoeding. Alle drie de partijen lopen dit risico en kunnen daarom voorwaarden stellen aan de overige partijen. Het is hierbij belangrijk dat de partijen hieraan kunnen, zullen en willen voldoen. Enkel dan kan de boeking plaatsvinden.

Consent bij onze high class escortservice

Dat er geen sprake is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag betekent niet automatisch dat er wel sprake is van consent. Het begrip ‘consent’ is niet eenduidig uit te leggen en dit wordt gecompliceerd door de aanwezigheid van een financiële beloning welke van de cliënt naar de escort en bemiddelaar gaat. Waarvoor is die financiële beloning eigenlijk?

Consent verleen je niet en verkrijg je evenmin. Consent bereik je samen. Met de betaling die de cliënt verricht wordt consent dus niet (af)gekocht. Het geeft de cliënt geen recht om een handeling af te dwingen of op te eisen of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te vertonen. Met de betaling die de cliënt verricht wordt een begrensde dienstverlening overeenkomst met een professional aangegaan, maar bovenal met een medemens. De cliënt mag daarom in ruil voor de betaling een inspanning verwachten (tijd, aandacht en inzet) zonder een prestatie verplichting. 

Omdat het bij onze dienstverlening om mensen gaat en niet om producten is consent geen statisch begrip maar wisselt dit. Consent wisselt per persoon omdat iedereen eigen opvattingen, waarden en verlangens heeft. Deze kunnen weer over de tijd veranderen. Ook verandert de context steeds, iedere boeking is uniek en iedere connectie met een cliënt is anders. Het bereiken van consent is daarom een oneindig proces waar partijen zich altijd van bewust en alert op moeten blijven. Hierbij is wederkerigheid, het gevoel dat geven en nemen in balans zijn, van groot belang.

Het bewerkstelligen van consent tijdens een escort boeking

Het feit dat u dit Consent Beleid leest is een grote stap in de goede richting omdat dit bewustwording creëert. Er zijn een aantal belangrijke handvaten die we u willen aanrijken:

Ga en blijf met elkaar in gesprek

Ga het gesprek aan met de ander en bespreek elkaars verlangens maar ook de zaken die u of de ander misschien niet wilt. Dergelijke gesprekken kunnen heel erg leuk, leerzaam en opwindend zijn. De vragen ‘Mag ik?’ en ‘Wil jij?’ Zijn hierbij heel belangrijk. Neem de tijd om hierover na te denken en blijf ook gedurende de boeking met elkaar in gesprek hierover. U checkt regelmatig of alles nog oké voelt voor de ander. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door te vragen: Vind je dit fijn?

Doe geen aannames

Ga er niet zomaar vanuit wanneer een ander niet expliciet aangeeft iets onplezierig te vinden of geen weerstand biedt er dus automatisch sprake is van consent. Consent kan daarnaast ingetrokken of bijgesteld worden. Omdat de ander op enig ander moment iets plezierig vond of aangeeft hier doorgaans voor open te staan, betekent niet per definitie dat dit ook nu geldt. Verlangens kunnen verschillen per moment, situatie en persoon. Indien de ander signalen vertoont van ongemak, pijn of overmatige spanning, stop dan direct met de activiteit.

Actief versus passief

Wanneer u iets doet bent u actief en de gever. Wanneer u iets laat gebeuren bent u passief en de nemer. Dit zijn twee verschillende rollen ondanks dat de activiteit hetzelfde kan zijn. Wanneer u een actieve rol aanneemt is het belangrijk om eerst te reflecteren of de ander dit ook oké vindt. Een voorbeeld hiervan is het hebben van penetratie seks. Tijdens de missionaris positie is de persoon die penetreert de actieve persoon. Echter, bij het standje ‘cowgirl’, neemt de gepenetreerde persoon juist een actieve rol aan. Het gaat dus om dezelfde activiteit maar om verschillende rollen en niet iedereen voelt zich in de verschillende rollen even op zijn gemak.

Blijf uw verstand gebruiken

Verlies u niet zomaar in het moment maar blijf uw gezonde verstand gebruiken. Indien er vooraf duidelijke grenzen besproken zijn dan gelden deze voor de gehele boeking. Indien verlangens veranderen ‘in the heat of the moment’, handel hier dan pas naar na een duidelijk moment van reflectie voor beide. Blijf rekening houden met de omstandigheden van de ander, ook tijdens de meest passionele momenten. Zeker wanneer de ander aangegeven heeft heel zenuwachtig, onervaren of onzeker te zijn. 

Respecteer grenzen

Indien een grens wordt gecommuniceerd (ik wil dit niet, ik vind dit niet fijn) dan is hierbij geen ruimte voor onderhandeling. Wees u ervan bewust dat het uitspreken van een grens voor sommigen lastig is dus ga hier met zo veel mogelijk zorg mee om. Probeer een ander niet over te halen en laat u zelf ook niet overhalen tot iets waar u niet achter staat. Wanneer grenzen opgezocht worden kan dit een onveilig gevoel geven, wat het tegenovergestelde is van consent waarbij een gevoel van veiligheid juist van groot belang is. Indien u samen besluit om grenzen op te zoeken en te verleggen, bijvoorbeeld omdat u iets nieuws wilt proberen, doe dit dan enkel in goed overleg, met duidelijke stopwoorden en nimmer wanneer u beneveld bent door alcohol en/of drugs. 

Neem uw eigen verantwoordelijkheid

Ondanks alle handvaten die wij aanbieden blijft iedere volwassen persoon er ook zelf voor verantwoordelijk om de eigen grenzen en verlangens te communiceren aan de ander. Niemand kan gedachten lezen dus communiceer het wanneer iets fijn voelt, of juist niet. Wees hierbij duidelijk. Ja is ja. Nee is nee.

(Zero) tolerance beleid

Niet alleen qua wet- en regelgeving is het begrip ‘consent’ nog volop in ontwikkeling, ook bij onze high class escortservice is deze bewustwording nog in ontwikkeling. Wij verwachten ons Consent Beleid daarom nog regelmatig aan te passen en te finetunen, waarbij uw input van harte welkom is. Net als dat deze bewustwording voor ons nieuw is, gaan wij er vanuit dat dit ook voor de overige partijen, onze escorts en cliënten, geldt. Wij verwachten daarom geen perfectie en houden er rekening mee dat het soms nodig zal zijn om met elkaar in gesprek te gaan, waarbij wij ook de lastige gesprekken niet uit de weg gaan. 

Het is mogelijk dat, ondanks de intentie om consent te bereiken, dit niet volledig bewerkstelligt wordt tijdens een boeking of iemand achteraf meent dat consent niet volledig bereikt is. Consent is immers subjectief en een gevoelskwestie waar geen objectieve maatstaaf voor bestaat. Het is zelfs mogelijk dat onbewust en onbedoeld sprake is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dit zien wij als belangrijke leermomenten voor alle partijen waar we enigszins tolerant in zijn, mits dergelijk handelen niet herhaald wordt en de betrokkenen verantwoordelijkheid nemen en leren van de fouten die gemaakt zijn.

Wat wij echter niet tolereren is wanneer sprake is van bewust (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Hierin hanteren wij een zero tolerance beleid. Als een dergelijke situatie zich voortdoet dan kijken wij als redelijk denkend mens naar alle feiten en omstandigheden en beoordelen dan of iemand een grens is overgegaan. Hiervan is altijd sprake wanneer op basis van gedrag of uitlatingen van de ander verwacht kon worden dat een grens werd overschreden of hier een poging toe werd ondernomen. Ook is het handelen in strijd met wet- en regelgeving, zoals belediging, bedreiging, intimidatie of enige poging daartoe altijd grensoverschrijdend. In dergelijke situaties wordt de dienstverlening direct gestaakt zonder enig recht op restitutie en zal gehandeld worden conform de bepalingen in onze Algemene Voorwaarden.

Tot slot…

We willen u hartelijk danken dat u de tijd en moeite heeft genomen ons Consent Beleid te lezen. Zoals eerder aangegeven is bewustwording een belangrijke stap. Wij hopen hiermee te bereiken dat alle betrokken partijen (nog) meer plezier beleven aan de boekingen bij onze high class escortservice.