Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Versie 4.5 – Mei 2021

Door gebruik te maken van de diensten van Society Service en/of haar rechtsopvolgers en/of aan haar gelieerde (rechts)personen, aanvaardt de Cliënt onderstaande voorwaarden.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Society Service.

Society Service: De besloten vennootschap Society Service ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24392623 en/of haar rechtsopvolgers.

Cliënt: Rechtspersonen alsmede natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 21 jaar die met Society Service een boekingsovereenkomst wensen te sluiten of hebben gesloten.

Escort: De door Society Service ingeschakelde personen met een minimale leeftijd van 21 jaar, die volledig uit vrije wil uitvoering geven aan een Boeking van de Cliënt. Deze personen worden te allen tijde vertegenwoordigd door Society Service.

Boeking: De overeenkomst van opdracht, dienstverlening en alle andere overeenkomsten tussen de Cliënt en Society Service.

Boekingsbevestiging: Een bevestiging van Society Service aan de Cliënt waarin de afspraken tussen de Cliënt en Society Service ten aanzien van een Boeking zijn neergelegd.

Internationale Boeking: Iedere Boeking die buiten Nederland zal worden uitgevoerd.

Opdracht: Ieder verzoek van een (toekomstige) Cliënt aan Society Service gedaan via de Website, e-mail, telefoon, sms of enig ander communicatiemiddel, waarin de Cliënt voornemens is gebruik te maken van de dienstverlening van Society Service.

Aanvullende Diensten: Diensten geleverd door Society Service welke niet refereren naar het gezelschap van Escort , zoals bijvoorbeeld (bijzonder) vervoer, reisbescheiden, reisdocumenten, speciale kleding, catering en/of verblijf, etc.

Openingstijden: De openingstijden van Society Service zijn dagelijks van 10.00 (tien uur in de ochtend) tot 22.00 (tien uur in de avond), tenzij anders aangegeven op de Website.

Website: De website van Society Service, bekend onder www.societyservice.com.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Society Service uitgebrachte c.q. gedane aanbiedingen alsmede op alle Boekingen en daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door Society Service uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goedgekeurd.

1.2 Society Service is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan te passen en eenzijdig te wijzigen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarvan de Cliënt zich mocht bedienen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Op het moment van totstandkoming van iedere Boeking wordt de Cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, tenzij Cliënt en Society Service schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.

1.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Society Service en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.6 De Cliënt die reeds een Boeking heeft gesloten met Society Service wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere en/of aanvullende Boekingen van en/of diensten aan de betreffende Cliënt in te stemmen.

Artikel 2. Registratie, bereikbaarheid en legaliteit

2.1 Society Service is een volledig legale, vergunde en geregistreerde escortservice.

 • Society Service staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 24392623.
 • Society Service is in het bezit van een vergunning voor het exploiteren van een escortservice. Deze vergunning heeft nummer es.F.0036181.2020.
 • Alle diensten van Society Service zijn onderhevig aan 21% BTW. Het BTW nummer van Society Service is NL.819156073B01.
 • Uit discretie overwegingen wordt bij alle elektronische betaalwijzen een algemene consultancy naam vermeld. Deze naam is geregistreerd als handelsnaam van Society Service.

2.2 Society Service is gevestigd en geregistreerd in Rotterdam aan de Elektroweg 11L. Tenzij anders overeengekomen is het niet mogelijk Society Service op dit adres te bezoeken.

2.3 Society Service is schriftelijk bereikbaar op het volgende correspondentieadres: Postbus 19275, 3001BG Rotterdam. De reactietermijn voor deze contactmethode is 14 dagen.

2.4 Society Service is via e-mail bereikbaar op office@societyservice.com. Tijdens de Openingstijden is de reactietermijn voor deze contactmethode is 6 uur.

2.5 Society Service is tijdens de Openingstijden telefonisch bereikbaar op 088-2228900 of 06-22288001.

 • Voicemailberichten worden enkel beantwoord indien hier expliciet om gevraagd wordt en er een naam en telefoonnummer in het bericht wordt achtergelaten.
 • Gemiste oproepen tijdens Openingstijden worden enkel teruggebeld indien dit binnen 30 minuten na de gemiste oproep mogelijk is.
 • Contact via SMS op 06-22288001 is enkel mogelijk wanneer de afzender de naam vermeldt en dit een Cliënt betreft waar reeds een Boekingsbevestiging naar verzonden is.
 • Contact via Whatsapp en soortgelijke berichtdiensten is niet mogelijk.

2.6 Artikel 11 van de Grondwet bepaalt: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam”. Dit houdt in dat bij wet is vastgelegd dat het verrichten van seksuele handelingen van welke aard nooit afgedwongen kan worden. Cliënt noch Society Service hebben enige zeggenschap over de aard en invulling van de Boeking door Escort. Escort handelt naar eigen inzicht en naar eigen vrije wil.

Artikel 3. Totstandkoming van de Boeking

3.1 Alle door Society Service gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

3.2 Een Boeking komt eerst tot stand op het moment dat Society Service de Opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard. De Boekingsbevestiging van Society Service wordt geacht de Boeking juist en volledig weer te geven.

3.3 De Boeking komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.4 Society Service, haar management en personeel heeft het recht te allen tijde een Opdracht te weigeren, zonder dat hiervoor een verklaring verschuldigd is.

Artikel 4. Tarieven

4.1 Alle diensten van Society Service zijn onderhevig aan 21% BTW. Tenzij anders vermeld zijn alle tarieven op de Website vermeld in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4.2 Reiskosten tot en met 150 km zijn inbegrepen in het tarief, tenzij anders overeengekomen. Indien de reisafstand 151 tot en met 200 km betreft dan geldt een toeslag van 50 Euro. Indien de reisafstand 201 tot en met 250 km betreft dan geldt een toeslag van 100 Euro. Reiskosten bij Boekingen met een reisafstand van 251 km of meer worden per Boeking bepaald.

4.3 In het profiel van iedere Escort staat een overzicht van de tarieven per maximale tijdsduur en per boekingstype. Hierop is het volgende van toepassing:

 • De Standaard Tarieven en Dinnerdate & Overnachting Tarieven zijn beschikbaar indien vooruit geboekt.
 • De duur van de Boeking welke vooraf besloten wordt is de “vooruit geboekte boekingsduur”. Gedurende de eerste helft van deze duur kan de Boeking verlengd worden naar een gewenste duur binnen dezelfde tarief categorie (Standaard of Dinnerdate & Overnachting). Enkel de meerprijs voor de langere duur wordt in rekening gebracht.
 • Indien de Boeking wordt verlengd nadat de eerste helft van de vooraf geboekte boekingsduur is verstreken, geldt het uurtarief voor verlenging. Een overzicht hiervan kan gevonden worden in het profiel van iedere escort. Bij verlenging met meerdere uren in één keer wordt dit beschouwd als een nieuwe Boeking, waarvoor het Standaard Tarief voor deze duur in rekening wordt gebracht.
 • De regio’s waarbinnen Escort beschikbaar is voor de minimumboeking zijn te vinden bij de tarieven. In andere regio’s dan hier vermeldt geldt een hogere minimumboeking.
 • Indien Cliënt de Boeking voortijdig wil beëindigen, vindt geen restitutie plaats.
 • Indien de vooraf overeengekomen Boeking duur wordt overschreden met meer dan 15 minuten, dan is deze verlenging altijd onderhevig aan het standaard tarief voor extra uren, tenzij Cliënt aan Escort te kennen geeft dat de vooraf overeengekomen duur van Boeking overschreden werd of dreigde te worden en Cliënt de boeking niet wenst te verlengen.

4.4 Om in aanmerking te komen voor de Dinner Date & Overnachting Tarieven, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • De Dinner Date of Overnachting wordt vooruit geboekt en vindt plaats in Nederland. Er kan tijdens een boeking tegen de Standaard Tarieven niet geswitcht worden naar de Dinner Date & Overnachting Tarieven.
 • In het geval van een Dinner Date wordt minimaal de eerste helft van de boeking besteed aan lunch, diner of een andere overeengekomen sociale activiteit in het openbaar. Minimaal 20 minuten van de boekingsduur wordt gespendeerd aan reizen van en naar het restaurant. Cliënt en Escort reizen samen van en naar het restaurant op een voor Escort veilige en comfortabele manier. Er vindt geen erotiek plaats tussen Cliënt en Escort voor diner of lunch.
 • In het geval van een Overnachting eindigt de Boeking na 6.00 uur ’s ochtends en brengen de Cliënt en Escort de nacht samen door, waarbij de Escort minimaal 5 uur ongestoord kan slapen.

Indien de Cliënt zich tijdens de Boeking niet houdt aan bovenstaande voorwaarden dan zal het tarief van de gehele boeking gewijzigd worden naar het Standaard Tarief voor dezelfde boekingsduur.

4.5 Om in aanmerking te komen voor de Alleen Gezelschap Tarieven, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • De totale boekingsduur is 3 uur of langer.
 • De Boeking bevat geen enkele vorm van erotiek en/of fysiek contact tussen Cliënt en Escort.
 • De Escort blijft gedurende de gehele Boeking aangekleed.
 • In het geval van overnachting tijdens de alleen gezelschap boeking, overnachten Cliënt en Escort in een aparte slaapkamer.

Indien de Cliënt zich tijdens de Boeking niet houdt aan bovenstaande voorwaarden dan zal het tarief van de gehele boeking gewijzigd worden naar het Standaard Tarief voor dezelfde boekingsduur.

4.6 Over alle Aanvullende Diensten is 21% BTW verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen dienen kosten voor Aanvullende Diensten altijd volledig vooruit betaald worden en is er geen recht op restitutie.

4.7 Aan kortingen kunnen geen rechten ontleend worden. Kortingen zoals vermeld op de Website zijn enkel van toepassing indien vooraf overeengekomen met Society Service en bevestigd in de Boekingsbevestiging.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Alle betalingen dienen voorafgaand aan de Boeking of uiterlijk direct bij aanvang van de Boeking te zijn voldaan. Indien aan Cliënt uitstel van betaling wordt verleend bij een verlenging van Boeking dan dient het openstaande bedrag contant in het laatste kwartier van de Boeking voldaan te worden of binnen 48 uur na afloop van Boeking via bankoverschrijving.

5.2 Cliënt laat voorafgaand aan de Boeking weten welke betaalwijze Cliënt wenst te gebruiken.

5.3 De beschikbaarheid van alle vermelde betaalmethoden is niet gegarandeerd en onderhevig aan beschikbaarheid. Society Service kan zonder opgaaf van reden aan Cliënt beperkingen opleggen betreft de beschikbare betaalmethoden en/of een aanbetaling voor Boeking vereisen.

5.4 Uit discretie overwegingen wordt bij alle elektronische betaalwijzen een algemene consultancy naam vermeld. Deze naam is geregistreerd als handelsnaam van Society Service.

5.5 Op verzoek kan Cliënt een factuur ontvangen voor het totaalbedrag van de Boeking. Hierop is het volgende van toepassing:

 • De factuur wordt binnen 14 dagen na de Boeking via e-mail geleverd aan Client in PDF formaat.
 • De inhoud van de factuur is discreet maar altijd waarheidsgetrouw en conform wet- en regelgeving.
 • Cliënt is op de hoogte van het feit dat de dienstverlening van Society Service van persoonlijke aard is en daarom bijna nooit fiscaal aftrekbaar is voor Cliënt.
 • Ieder verzoek tot misleiding, fraude, valsheid in geschrifte of verzoek tot medeplichtigheid en medewerking hieraan wordt opgevat als uitlokking waarvan aangifte gedaan zal worden.
 • Indien Cliënt de factuur van Society Service gebruikt voor het plegen van misleiding, fraude, valsheid in geschrifte of ander handelen in strijd met de wet dan zal Society Service Cliënt aansprakelijk stellen voor alle directe en indirecte schade.
 • Society Service behoudt zich het recht het verschaffen van een factuur te weigeren indien het vermoeden bestaat dat Cliënt deze zal gebruiken om zich een financieel voordeel te verschaffen die gebaseerd is op misleiding, fraude, valsheid in geschrifte of ander handelen in strijd met de wet.

5.6 Society Service accepteert contante betalingen in Euro’s, Amerikaanse dollars of Britse ponden bij aanvang van de Boeking. Bij betaling in Euro’s worden coupures van 500 euro niet geaccepteerd. Bij betaling in Amerikaanse dollars of Britse ponden wordt uitgegaan van de wisselkoers die op de dag van betaling van toepassing is, vermeerderd met bijkomende bank- en wisselkosten en afgerond naar boven op vijfentwintig tallen. De waarde van de vreemde valuta die Cliënt wenst te gebruiken mag niet minder dan 100 Euro en niet meer dan 2000 Euro bedragen. De Escort draagt geen wisselgeld bij zich.

5.7 Society Service accepteert betalingen via Mastercard en Visa debitcard en creditcard tegen een toeslag van 10% van het totaal verschuldigde bedrag, onder de volgende voorwaarden:

 • Cliënt accepteert de toeslag van 10% en begrijpt dat deze toeslag een compensatie is voor kosten verbonden aan het mogelijk maken van een creditcard betaling, bijvoorbeeld door het leveren van een mobiele pin automaat tijdens de Boeking.
 • Indien de Boeking de eerste Boeking van Cliënt is bij Society Service, dan kan een creditcard betaling enkel uitgevoerd worden met behulp van mobiele pinautomaat.
 • De creditcard is aanwezig bij Boeking, is geregistreerd op naam van Cliënt en voorzien van een handtekening. Cliënt kan zich tijdens Boeking legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • Cliënt is niet onder invloed van grote hoeveelheden alcohol en/of drugs.
 • Cliënt zal indien gewenst meewerken aan het invullen van een aanvullend creditcard authorisatieformulier.
 • In het geval de debitcard en/of creditcard van Cliënt niet werkt of saldo van Cliënt niet toereikend is, en Cliënt niet bereid of in staat is medewerking te verlenen aan een alternatieve betaalwijze, zal Escort binnen 15 minuten na aanvang van de Boeking deze verlaten. Cliënt verplicht zich een bedrag ter hoogte van de minimum boeking van de Escort op de locatie van Boeking te voldoen aan Society Service.
 • In het geval van een technische storing van de beschikbare mobiele pinautomaat, zal Escort maximaal 30 minuten assistentie hiervoor inschakelen, welke niet gekort wordt op de boekingsduur. Indien de storing niet verholpen kan worden dan zal Cliënt medewerking verlenen aan een alternatieve betaalwijze, bijvoorbeeld middels maar niet gelimiteerd tot contant geld opnemen bij een pinautomaat in de buurt. Hieraan verbonden kosten en tijd komen niet voor rekening van Cliënt.

5.8 Society Service accepteert betalingen via Nederlandse pinpassen en buitenlandse debitcards met Maestro logo. Er geldt een toeslag van 5% voor buitenlandse pinpassen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Cliënt accepteert de toeslag van 5% en begrijpt dat deze toeslag een compensatie is voor kosten verbonden aan het mogelijk maken van een buitenlandse debitcard betaling, bijvoorbeeld door het leveren van een mobiele pin automaat tijdens de Boeking.
 • De Escort is in het bezit van een eigen mobiele pinautomaat.
 • De pas is aanwezig bij Boeking, is geregistreerd op naam van Cliënt en voorzien van een handtekening. De pas is beveiligd met een pincode.
 • In het geval de debitcard en/of pinpas van Cliënt niet werkt of saldo van Cliënt niet toereikend is, en Cliënt niet bereid of in staat is medewerking te verlenen aan een alternatieve betaalwijze, zal Escort binnen 15 minuten na aanvang van de Boeking deze verlaten. Cliënt verplicht zich een bedrag ter hoogte van de minimum boeking van de Escort op de locatie van Boeking te voldoen aan Society Service.
 • In het geval van een technische storing van de beschikbare mobiele pinautomaat, zal Escort maximaal 30 minuten assistentie hiervoor inschakelen, welke niet gekort wordt op de boekingsduur. Indien de storing niet verholpen kan worden dan zal Cliënt medewerking verlenen aan een alternatieve betaalwijze, bijvoorbeeld middels maar niet gelimiteerd tot contant geld opnemen bij een pinautomaat in de buurt. Hieraan verbonden kosten en tijd komen niet voor rekening van Cliënt.

5.9 Society Service accepteert betalingen via bankverzoek van onze bank indien Cliënt een bankrekening bij een Nederlandse bank heeft. Hiervoor is internettoegang en een emailadres vereist.

5.10 Society Service accepteert betalingen via bank. In het geval van een Boeking binnen Nederland dient de betaling door Society Service ontvangen minimaal 24 uur voor aanvang van de boeking. In het geval van een Internationale Boeking dient de betaling door Society Service ontvangen zijn voordat reisbescheiden van de Escort geboekt worden. Bankkosten verbonden aan de banktransactie zijn voor rekening van de Cliënt. Ter preventie van trade-based money laundering (TBML) en andere mogelijke criminele activiteiten zijn wij verplicht de herkomst van bankbetalingen te onderzoeken indien deze afkomstig zijn van bankrekening met een andere tenaamstelling dan Cliënt. Het kan daarom voorkomen dat we u verzoeken bewijsstukken te overhandigen dat u bevoegd bent de transactie uit te voeren en de uiteindelijke begunstigde (ultimate beneficial owner) van de rekening bent. Dit bewijs moet voor aanvang van de boeking overlegd worden en door ons akkoord bevonden.

5.11 Er bestaat geen recht op restitutie van enig betaald bedrag. Na verrekening van eventuele kosten en verschuldigde bedragen zal het resterende betaalde bedrag verrekend worden met het bedrag dat de Cliënt is verschuldigd bij een eerstvolgende Boeking. Indien binnen 24 maanden geen nieuwe Boeking plaatsvindt met Cliënt, komt het resterende betaalde bedrag te vervallen.

5.12 Er zijn uitzonderingen waarbij wel recht is op restitutie, mits restitutie minimaal 24 uur voor aanvang van Boeking wordt aangevraagd, Boeking geen Internationale Boeking betreft en bij Boeking geen Aanvullende Diensten geleverd worden. Deze uitzonderingen zijn als volgt:

 • Indien Society Service de Boeking annuleert.
 • Aangetoond kan worden dat Cliënt jonger is dan 21 jaar.
 • Aangetoond kan worden dat Cliënt niet handelingsbekwaam en/of bevoegd is.
 • Cliënt geeft binnen 24 uur na Boekingsbevestiging aan spijt te hebben van de aankoop en hiervan te willen afzien.
 • Cliënt is overleden en/of kan middels een doktersverklaring aantonen lichamelijk en/of geestelijk niet in staat te zijn binnen 24 maanden een Boeking te laten plaatsvinden.

5.13 Bij overschrijding van de in artikel 5 en 11 genoemde termijnen is Cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is. Cliënt is vanaf dat moment een vertragingsrente van 3% per maand of een deel van de maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Society Service haar vordering ter incasso uitbesteedt, is Cliënt tevens alle incassokosten verschuldigd.

5.14 Indien Society Service in een gerechtelijke procedure in het gelijk gesteld wordt, komen alle kosten die Society Service in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Cliënt.

5.15 In alle gevallen heeft Society Service naast (onder andere) de in dit artikel genoemde rechten (eveneens) het recht nakoming en/of (schade)vergoeding te vorderen.

Artikel 6. Boeking vereisten

6.1 Voor een Boeking geldt een minimum duur van 2 uur of langer, conform de informatie in het profiel van Escort en overige informatie op de Website. De minimum boeking voor de meeste Europese bestemmingen is tussen de 12 en 16 uur en tussen de 24 en 48 uur voor overige wereldwijde bestemmingen.

6.2 Een Opdracht kan dagelijks geplaatst worden tijdens de Openingstijden. Cliënt zal Society Service (ook) telefonisch verwittigen van Opdrachten welke starten binnen 6 uur.

6.3 Een Boeking kan niet starten tussen 1.00 en 9.00 in de ochtend/nacht (Amsterdamse tijdszone). Boekingen welke starten buiten de Openingstijden vereisen een minimum boekingsduur van 3 uur.

6.4 Boekingen vinden enkel plaats in een hygiënische woonruimte of hotel/accommodatie met een niveau van minimaal vier hotelsterren. Deze dient minimaal te bestaan uit een slaapkamer voor twee personen van 16m² of groter met eigen badkamer. Boekingen zijn nooit mogelijk in onhygiënische onverzorgde locaties, onveilige wijken, auto’s, rendez-vous hotels, cubic hotels, seksclubs, studentenhuisvesting of seksbioscopen.

6.5 Tijdens boekingen zijn geen andere personen aanwezig dan Cliënt, tenzij anders overeengekomen of in het geval van een openbare gelegenheid.

6.6 Indien verplaatsing nodig is tijdens Boeking is dit mogelijk lopend voor afstanden korter dan 1 kilometer, mits weer en veiligheid dit toelaten. Afstanden langer dan 1 kilometer kunnen enkel via auto overbrugd worden. In het geval van eerste boeking door Cliënt bij Society Service moet hierbij gebruik gemaakt worden van een vergunde en erkende taxiservice. In andere gevallen kan Escort met Cliënt in diens (huur)auto meerijden, mits Cliënt aan de wettelijke vereisten voldoet voor het besturen van een voertuig. Verplaatsing via Openbaar Vervoer is niet mogelijk, tenzij in het geval van een Internationale Boeking, waarbij Openbaar Vervoer de snelste en meest comfortabele wijze is een landsgrens over te steken.

6.7 Indien Cliënt een bepaling zoals genoemd in Artikel 6 niet nakomt dan wordt Cliënt eenmalig in de gelegenheid gesteld de bepaling alsnog na te komen binnen redelijke termijn. De tijd welke hieraan besteed wordt komt voor rekening van Cliënt. Indien Cliënt niet in staat is of niet welwillend is om de bepaling op te volgen dan is dit reden voor onmiddellijke beëindiging van de Boeking, zonder recht op restitutie.

Artikel 7. Cliënt vereisten

7.1 Cliënt zal enkel zelf alle communicatie voeren omtrent Opdracht en/of Boeking. Het niet toegestaan een Opdracht tot Boeking te plaatsen voor derden.

7.2 Cliënt dient minimaal 21 jaar te zijn. Bij twijfel over de leeftijd van Cliënt tijdens de Boeking zal Cliënt een geldig legitimatiebewijs ter inzage overleggen aan Escort.

7.3 Cliënt mag niet in het bezit zijn van en/of onder de invloed zijn van grote hoeveelheden alcohol en/of (soft) drugs en mag Escort niet eisen of aanmoedigen alcoholische dranken en/of (soft) drugs te nuttigen.

7.4 Cliënt zal zorg dragen dat Escort bij aanvang van, einde van en gedurende een Boeking bereikbaar is voor Society Service en calamiteiten in de privé sfeer en regelmatig toegang heeft tot internet.

7.5 Cliënt zal Escort met respect behandelen en nimmer dwingen of overhalen tot handelingen in strijd met de wil, wens of comfort van de Escort, dan wel anderzijds in strijd zijn met de wet.

7.6 Cliënt verplicht zich voor aanvang van, en tijdens de Boeking tot een hoge mate van (persoonlijke) verzorging en hygiëne, waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan de schaamstreek en het gebit.

7.7 Cliënt zal minimaal de eerste 30 minuten van de Boeking niet om seksuele handelingen vragen of eisen en zich inspannen de Escort te leren kennen op mentaal vlak.

7.8 Cliënt zal geen onveilige seks vragen, eisen of aanmoedigen, waaronder onbeschermde orale, vaginale en/of anale seks met Escort.

7.9 Cliënt zal de privacy van Escort respecteren en zich hierbij onder andere maar niet beperkt tot het volgende houden aan:

 • Cliënt dient alle informatie verstrekt door Escort tijdens Boeking als vertrouwelijk te beschouwen en hier als dusdanig mee omgaan.
 • Cliënt mag geen foto-, audio- of video opnames maken van Escort.
 • Cliënt zal Escort nimmer vragen naar haar echte naam of enige andere poging doen deze te verkrijgen.
 • Cliënt zal nimmer rechtstreeks contact opnemen met Escort, contactgegevens uitwisselen of contactgegevens van Cliënt kenbaar maken aan Escort.
 • Cliënt zal nimmer inzage toe-eigenen tot de eigendommen (en inhoud hiervan) van Escort zoals haar (hand)tas, (hand)bagage en mobiele telefoon of de inhoud hiervan op welke wijze dan ook inzien, kopiëren of eigen maken.
 • Cliënt zal Escort enkel meenemen naar sociale gelegenheden na expliciete toestemming van en uitvoerig overleg met Society Service en Escort.
 • Cliënt zal Escort privacy gunnen tijdens toilet- en badkamergebruik en telefoongesprekken van persoonlijke aard en/of met Society Service en zich tijdens deze niet in de nabije omgeving van Escort bevinden.
 • Cliënt zal in (openbare) recensies nimmer gegevens vrijgeven welke in enige mate de privacy van Escort in geding kunnen brengen, of welke zeer grafisch van aard zijn. Cliënt zal Society Service altijd op de hoogte stellen van een (openbare) recensie en de inhoud hiervan. Cliënt zal de inhoud van recensie direct aanpassen indien deze naar mening van Society Service inbreuk maakt op de privacy van Escort en/of te grafisch van aard is.

7.10 Cliënt zal Escort tijdens Boeking iedere 2 uur voorzien van een consumptie, alsmede bij aanvang van de Boeking, op kosten van Cliënt.

7.11 Cliënt zal Escort tijdens Boeking iedere 6 uur voorzien van een maaltijd, met een minimum van 3 maaltijden per 24 uur op kosten van Cliënt.

7.12 Cliënt zal Escort minimaal 5 uur ononderbroken slaap bieden bij een Boeking met een totale boekingsduur van 9 tot 24 uur die plaatsvindt tijdens gebruikelijke slaaptijden.

7.13 Cliënt zal Escort minimaal 2 uur ongestoorde privé tijd en minimaal 6 uur ononderbroken slaap per 24 uur bieden bij een Boeking met een totale boekingsduur van 24 uur of langer.

7.14 Cliënt zal zich te allen tijde onthouden van (enige poging tot) misleiding, intimidatie en/of enig ander handelen of nalaten dat de veiligheid van Society Service en/of Escort in gevaar brengt.

7.15 Indien Cliënt een bepaling zoals genoemd in Artikel 7 niet nakomt dan wordt Cliënt eenmalig in de gelegenheid gesteld de bepaling alsnog na te komen binnen redelijke termijn. De tijd welke hieraan besteed wordt komt voor rekening van Cliënt. Indien Cliënt niet in staat is of niet welwillend is om de bepaling op te volgen dan is dit reden voor onmiddellijke beëindiging van de Boeking, zonder recht op restitutie.

Artikel 8. Internationale Boeking vereisten

8.1 Internationale Boekingen kunnen niet plaatsvinden in landen waar een negatief reisadvies voor geldt, met een overheersende religie of een grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Society Service mag een Opdracht voor een Internationale Boeking altijd weigeren, zonder opgaaf van reden.

8.2 In de meeste Europese steden geldt een minimumboeking van 12 á 16 uur. In andere steden wereldwijd geldt een minimum van 24 á 48 uur. De aanvangstijd en eindtijd van de Internationale Boeking worden afgestemd op de reisopties. Hierdoor kan een hogere minimum boekingsduur vereist zijn. Indien Cliënt minder tijd met Escort wenst door te brengen dan geldt nog steeds het tarief voor deze minimum boekingsduur en hiermee gemoeide bijkomende kosten. De minimum boekingsduur wordt steeds verlengd met minimaal een 12 uren (halve dag). De Standaard Tarieven zijn van toepassing op Internationale Boekingen.

8.3 De minimum kennisgeving voor een Opdracht voor een Internationale Boeking is 24 uur voor een bestaande Cliënt en 5 dagen voor een nieuwe Cliënt.

8.4 Alle bijkomende kosten (zoals Aanvullende Diensten) tijdens en ten behoeve van bereiken van de locatie van de Internationale Boeking, waaronder kosten voor vlucht, taxi, trein, maaltijden, internettoegang, visum, vaccinaties en testen, hotel en meer zijn voor rekening van de Cliënt. Over alle bijkomende kosten wordt 21% BTW berekend.

8.5 Een Internationale Boeking vereist aanbetaling via bank van minimaal 50% van het boekingstarief en 100% van de bijkomende (reis) kosten en Aanvullende Diensten. De resterende betaling tijdens de Boeking mag nimmer hoger dan 5000 Euro zijn.

8.6 Voor Internationale Boekingen gelden de volgende reismethodes:

 • Wanneer de reistijd onderdeel is van de boekingsduur mag Cliënt de reismethode kiezen, mits veilig en met redelijke comfort.
 • Wanneer de reistijd niet onderdeel is van de boekingsduur dan reist Escort via trein en/of privé chauffeur/taxi, in eerste klasse en met maximale comfort wanneer de locatie van de Internationale Boeking hierdoor binnen 5 uur bereikbaar is. In alle andere gevallen reist Escort via vliegtuig en privé chauffeur/taxi. Vluchten tot 6 uur vinden plaats in economy class. Directe vluchten van 6 tot 9 uur vinden plaats in economy plus indien beschikbaar. Directe vluchten langer dan 9 uur vinden plaats in businessclass. Indirecte vluchten langer dan 6 uur vinden plaats in businessclass.

8.7 De procedure voor het boeken van reisbescheiden voor een Internationale Boeking is als volgt, tenzij anders overeengekomen:

 • Society Service voorziet Cliënt van een schatting van de kosten voor de Boeking en alle bijkomende kosten, de vereiste minimum aanbetaling via bank en een voorstel voor de te boeken reisbescheiden. Indien Society Service redelijkerwijs problemen voorziet bij het verkrijgen van de benodigde documenten voor Escort dan zal Society Service dit aan Cliënt voorleggen ter overweging.
 • Na ontvangst van de betaling van Cliënt , stuurt Society Service aan Cliënt een overzicht van te boeken reisbescheiden en prijsupdate indien van toepassing.
 • Society Service zal reisbescheiden boeken na akkoord van Cliënt. Tenzij anders verzocht, wordt de goedkoopste optie geboekt, ongeacht de hieraan verbonden voorwaarden.
 • Eventuele benodigde documenten, waaronder visum en visumvrijstellingen worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het boeken van de reisbescheiden aangevraagd.
 • Society Service stuurt een bevestiging naar Cliënt wanneer alle reisbescheiden geboekt zijn en alle benodigde documenten verkregen zijn.

8.8 Indien de totale reistijd 12 uur of langer is dan verblijft Escort de eerste nacht na aankomst in een privé slaapkamer. Deze tijd is onderdeel van de boekingsduur.

8.9 Indien Escort tijdens de reis naar de locatie van de Internationale Boeking vertraging oploopt, en deze vertraging niet door schuld of toedoen van Escort wordt veroorzaakt, zal deze vertraging onderdeel zijn van de boekingsduur. Vertraging opgelopen tijdens de terugreis is geen onderdeel van de boekingsduur, tenzij deze vertraging door schuld of toedoen van Cliënt wordt veroorzaakt.

8.10 Alle kosten verbonden aan het wijzigen en/of annuleren van reisbescheiden of andere Aanvullende Diensten komen voor rekening van de Cliënt, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Society Service en/of Escort.

8.11 Indien een Internationale Boeking vroegtijdig afgebroken wordt op basis van artikel 6 of 7, dan komen alle kosten hiervoor, zoals kosten voor het vroegtijdig terugreizen en/of alternatief verblijf, voor rekening van Cliënt.

Artikel 9. Membertoegang en spaarprogramma

9.1 Indien in het afgelopen jaar een Boeking heeft plaatsgevonden, kan Cliënt een memberaccount aanvragen op de Website. Deze aanvraag kan door Society Service altijd zonder opgaaf van reden geweigerd worden.

9.2 Een memberaccount wordt geweigerd en/of direct beëindigd indien;

 • Cliënt tijdens Boeking vraagt naar contactgegevens van Escort en/of de eigen contactgegevens aan Escort aanbiedt.
 • Cliënt tijdens Boeking vraagt naar onveilige (orale) seks.
 • Escort de Boeking met Cliënt niet als plezierig heeft ervaren.
 • Cliënt zijn inloggegevens of inhoud van het membergedeelte verstrekt aan derden en/of inhoud van het membergedeelte reproduceert, kopieert of op andere wijze vermenigvuldigt.
 • Cliënt zich op andere wijze niet heeft gehouden aan de Cliënt of Boeking vereisten zoals bepaald in Artikels 6 en 7.

9.3 Wanneer Cliënt in het bezit is van een actieve memberaccount, spaart Cliënt punten bij iedere Boeking, mits de Boeking plaats vindt in Nederland en hierop niet reeds een andere korting is toegepast.

9.4 Cliënt kan ook punten sparen door werkzaamheden te verrichten voor Society Service, zoals vermeld op de Website. Hiervoor is geen actieve memberaccount vereist. De mogelijkheid om op deze manier punten te sparen is op geen enkele wijze een uitnodiging voor en/of opdrachtbevestiging tot het binnendringen van onze systemen en/of doorbreken van de beveiliging (hacken). Wij ondernemen juridische stappen jegens iedere poging hiertoe.

9.5 Cliënt kan de punten gebruiken om het tarief voor een toekomstige Boeking te reduceren met maximaal 25%, wanneer minimaal 50 punten besteed worden. Iedere punt reduceert de boeking met 1 Euro. De punten zijn niet inwisselbaar voor geld en hebben een geldigheidsduur van 2 jaar, waarna deze komen te vervallen. Aan de punten kunnen geen rechten ontleend worden.

9.6 Cliënt kan te allen tijde verzoeken zijn persoonsgegevens te verwijderen en/of memberaccount te beëindigen, waarbij alle gespaarde punten en inlogmogelijkheden komen te vervallen. Indien een memberaccount om andere reden beëindigd of gedeactiveerd wordt, komen de punten niet te vervallen, tenzij de geldigheidsduur van 2 jaar is verstreken.

Artikel 10. Annulering/wijziging door Society Service

10.1 In geval van een wijziging of annulering van de Boeking door Society Service zal deze de Cliënt hierover binnen de kortst mogelijke termijn informeren.

10.2 Het is Society Service te allen tijde toegestaan een Boeking te annuleren, wijzigen en/of vroegtijdig te beëindigen indien:

 • Naar het oordeel van Society Service de privacy, integriteit en/of de veiligheid van Escort niet kan worden gegarandeerd tijdens de Boeking of tijdens de reis naar de locatie van de Boeking.
 • Escort aangeeft lichamelijk of geestelijk niet in staat te zijn de Boeking uit te voeren of de uitvoering van de Boeking tegen de wil, wens of comfort van Escort indruist. Escort is niet verplicht te verblijven in de aanwezigheid van een Cliënt bij wij zij zich niet comfortabel voelt. Escort is tevens niet verplicht handelingen te verrichten waar zij zich onprettig bij voelt.
 • De locatie van de Boeking niet beschikbaar is.
 • Cliënt niet (binnen de daartoe gestelde termijn(en)) aan de overeengekomen voorwaarden van de Boeking voldoet, of indien gegronde redenen bestaan die aanleiding geven dat Cliënt niet aan de overeengekomen voorwaarden zal voldoen.
 • Zich omstandigheden voordoen waardoor redelijkerwijs niet van Society Service verwacht kan worden dat zij aan haar verplichtingen van de Boeking voldoet.

In het geval de Boeking reeds is aangevangen en Escort de Boeking vroegtijdig wil beëindigen, zonder dat sprake is van het niet nakomen van Artikel 6 en/of 7 door Cliënt, zal de tijd die Cliënt reeds doorbracht met Escort in rekening gebracht worden bij Cliënt, met een minimum van de minimumboeking duur van Escort op de locatie van de Boeking.

10.3 Indien de Boeking enkel onder gewijzigde omstandigheden kan plaatsvinden, is het de Cliënt toegestaan de Boeking kosteloos te annuleren. Kosten voor Aanvullende Diensten komen voor rekening van Cliënt. Society Service en Escort zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of onkosten van de Cliënt in het geval van een dergelijke annulering. Hieronder vallen ook kosten voortvloeiend uit het wijzigen en/of annuleren van reisbescheiden van de Escort.

Artikel 11. Annulering/wijziging door Cliënt

11.1 In geval van een wijziging of annulering van de Boeking door de Cliënt dan zal deze Society Service hierover binnen de kortst mogelijke termijn informeren via email of telefonisch. Wijzigingen of annuleringen minder dan 6 uur voor de Boeking dienen (ook) telefonisch doorgegeven te worden.

11.2 In het geval van het wijzigen van de aanvang datum en/of tijd van Boeking zijn dezelfde bepalingen van toepassing als in het geval van een annulering zoals vermeld in Artikel 11.

11.3 Een annulering is pas geldig nadat de ontvangst hiervan door Society Service via email of telefonisch bevestigd is. Het niet tijdig nakomen van verplichtingen door Cliënt, zoals vooruit betaling via bank of tijdig aanleveren van kamernummer, resulteert niet automatisch in een annulering. Indien Cliënt de annulering in geheel niet communiceert aan Society Service wordt dit beschouwd als een “No-Show” waarbij de maximale annuleringskosten van toepassing zijn conform onderstaande bepalingen in dit artikel.

11.4 Indien Cliënt een Boeking annuleert waarvoor Society Service Aanvullende Diensten levert, dan worden alle hieraan verbonden kosten altijd doorberekend aan Cliënt, te vermeerderen met 21% BTW. Dit bedrag wordt opgeteld bij eventuele overige annuleringskosten, zoals hier beneden bepaald.

11.5 Indien de Cliënt de Boeking met een boekingsduur korter dan 24 uur in Nederland wenst te annuleren dan geldt:

 • Tot 48 uur voor aanvang van de Boeking kan deze de drie keer in een jaar of drie keer opeenvolgend over een langere periode kosteloos geannuleerd worden. Hierna wordt de Cliënt 250 Euro aan kosten in rekening gebracht.
 • 5 Uur tot 48 uur voor aanvang van de Boeking kan deze twee keer in een jaar of twee keer opeenvolgend over een langere periode kosteloos geannuleerd worden. Hierna wordt de Cliënt 250 Euro aan kosten in rekening gebracht.
 • Minder dan 5 uur voor aanvang van de Boeking wordt de Cliënt het tarief van de minimumboeking van de Escort op de locatie van de boeking in rekening gebracht. De termijn van 5 uur heeft enkel betrekking op uren gedurende Openingstijden.

11.6 Indien de Cliënt de Boeking met een duur van 24 uur of langer in Nederland wenst te annuleren dan geldt:

 • Minimaal 7 dagen voor aanvang van de Boeking kan deze twee keer in een jaar kosteloos geannuleerd worden. Hierna wordt de Cliënt 250 Euro aan kosten in rekening gebracht per (deel van) 24 uur van de boekingsduur, met een minimum van 250 Euro.
 • Minimaal 3 tot 7 dagen voor aanvang van de Boeking kan deze de eerste keer in een jaar kosteloos geannuleerd worden. Hierna wordt de Cliënt 250 Euro aan kosten in rekening gebracht per (deel van) 24 uur van de boekingsduur, met een minimum van 500 Euro.
 • Minder 3 dagen voor aanvang van de Boeking wordt de Cliënt 500 Euro aan kosten in rekening gebracht per (deel van) 24 uur van de boekingsduur, met een minimum van 1000 Euro.

11.7 Indien de Cliënt een Gegarandeerde Boeking in Nederland wenst te annuleren dan geldt:

 • Minimaal 7 dagen voor aanvang van de Gegarandeerde Boeking wordt de Cliënt een kwart van het boekingstarief in rekening gebracht.
 • 3 Tot 7 dagen voor aanvang van de Gegarandeerde Boeking wordt de Cliënt de helft van het boekingstarief in rekening gebracht.
 • Minder 3 dagen voor aanvang van de Gegarandeerde Boeking wordt de Cliënt het volledige boekingstarief in rekening gebracht.

11.8 Indien de Cliënt een Internationale Boeking wenst te annuleren dan geldt hiervoor een tarief van 250 Euro en alle niet-restitueerbare Aanvullende Diensten te vermeerderen met:

 • Minimaal 7 dagen voor vertrek van de Escort naar de locatie van de Boeking kan deze een keer per jaar kosteloos geannuleerd worden. Hierna wordt de Cliënt een kwart van het boekingstarief in rekening gebracht.
 • 3 Tot 7 dagen voor vertrek van de Escort naar de locatie van de Boeking wordt de Cliënt de helft van het boekingstarief in rekening gebracht.
 • Minder 3 dagen voor vertrek van de Escort naar de locatie van de Boeking wordt de Cliënt het volledige boekingstarief in rekening gebracht.

11.9 Indien de aankomst van de Cliënt is vertraagd, zal wachttijd geen onderdeel van de boekingsduur zijn, mits het bericht van de vertraging Society Service bereikt voor Escort vertrekt naar de locatie van de Boeking. Indien Escort reeds vertrokken is naar de locatie van de Boeking maar de originele aanvangstijd nog niet overschreden is dan zijn de eerste 15 minuten wachttijd geen onderdeel van de boekingsduur. Indien de originele aanvangstijd reeds overschreden is, dan is alle wachttijd onderdeel van de boekingsduur.

11.10 Indien de aankomst van de Escort is vertraagd met 30 minuten of minder heeft de Cliënt geen recht de Boeking te annuleren. Indien de aankomst van de Escort is vertraagd met meer dan 30 minuten dan kan Cliënt de Boeking kosteloos annuleren mits:

 • De locatie van de Boeking is in Nederland en minder dan 150 km van de woonplaats van Escort.
 • De Boekingsbevestiging heeft niet minder dan 5 uur eerder plaatsgevonden. De termijn van 5 uur heeft enkel betrekking op uren gedurende Openingstijden.
 • De Cliënt is niet ingestemd met een nieuwe aanvangstijd voor de Boeking.

11.11 Bij vertraging van de aankomst van de Escort blijft de minimum boekingsduur ongewijzigd. Cliënt heeft geen recht op een lagere minimum boekingsduur als gevolg van de vertraging.

11.12 Cliënt kan binnen 10 minuten na aanvang van de Boeking deze kosteloos annuleren, indien:

 • Naar mening van de Cliënt de Escort in werkelijkheid niet is zoals gepresenteerd op de Website, zowel qua uiterlijk als persoonlijkheid. Cliënt heeft tijd en moeite geïnvesteerd om te beoordelen of Escort een match is, bijvoorbeeld door het profiel van Escort te lezen en (indien van toepassing) de Member Account te gebruiken om foto’s met gezicht van Escort te bekijken.
 • Er geen sprake is van een plotselinge onbeschikbaarheid en/of agenda wijziging aan de zijde van Cliënt om de Boeking voort te zetten.
 • De locatie van de boeking binnen Nederland is en minder dan 150 km van de woonplaats van Escort.
 • Escort niet is aangeraakt, ontkleed of hier een poging toe is gedaan.
 • Bij de boeking geen Aanvullende Diensten worden geleverd.
 • Cliënt voldoet aan alle Cliënt vereisten zoals gesteld in artikel 7.
 • Boeking voldoet aan alle Boeking vereisten zoals gesteld in artikel 6.

Indien geen annulering binnen 10 minuten na aanvang van de Boeking is aangegeven door Cliënt aan Society Service en/of Escort, dan is de Boeking in onze ogen validair en definitief.

11.13 Indien Cliënt een annuleringstarief verschuldigd is dan zal dit, indien beschikbaar, verrekend worden met een aanbetaling via bank of Spaarpunten van Cliënt. Indien beide niet beschikbaar zijn is Cliënt het annuleringstarief verschuldigd via bankoverschrijding binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 12. Fakers

12.1 Een Cliënt die Society Service van onjuiste informatie omtrent zijn persoon, contactgegevens en/of de locatie van de Boeking voorziet is een faker.

12.2 Een Cliënt die herhaaldelijk handelt in strijd met Artikel 6 and/of 7 is een faker.

12.3 Een Cliënt die herhaaldelijk en veelvuldig Opdrachten plaatst, zonder dat deze resulteren in een Boeking is een faker.

12.4 Een Cliënt die een betaling verschuldigd is aan Society Service bijvoorbeeld wegens de annulering van een Boeking, of het ontbreken van annulering (No-Show) nadat Cliënt wel een Opdrachtbevestiging is gestuurd, maar deze niet (tijdig) voldoet is een faker.

12.5 Een Cliënt die na een waarschuwing door Escort en/of Society Service nogmaals vraagt naar de persoonlijke contactgegevens van Escort en/of eigen persoonlijke contactgegevens aanbiedt aan Escort is een faker.

12.6 Een Cliënt die (enige poging tot) misleiding, fraude, intimidatie en/of enig ander onrechtmatig handelen jegens Society Service en/of Escort onderneemt is een faker.

Arikel 13. Escort Webshop

13.1 Bestellingen voor Escort Webshop worden uitgevoerd door Varia Webshops BV, handelend onder de naam Escort Webshop, gevestigd te Rotterdam, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 52687864 en BTW nummer NL850553131B01.

13.2 Levering: Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Varia Webshops BV bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Bij het niet afhalen van de levering binnen 10 werkdagen of acceptatie na 2 keer aangeboden te zijn zal de levering retour komen en opnieuw aangeboden kunnen worden door de transportkosten nogmaals te betalen. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

13.3 Prijzen: Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW.

13.4 Zichttermijn / herroepingsrecht: Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Varia Webshops BV zal binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorgen voor terugbetaling. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Het herroepingrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Hieronder vallen gesigneerde boeken en plexiglas afdrukken. Het herroepingsrecht geldt ook niet voor verzegelde boeken waarvan de verzegeling is verbroken.

13.5 Garantie en conformiteit: De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Varia Webshops BV) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Varia Webshops BV. Indien klachten van de afnemer door Varia Webshops BV gegrond worden bevonden, zal Varia Webshops BV de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Varia Webshops BV bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Deze garantie geldt niet indien en zolang de afnemer jegens Varia Webshops BV in gebreke is, de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken, de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Varia Webshops BV en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

13.6 Aanbiedingen: Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Varia Webshops BV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Varia Webshops BV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid en elektronische beveiliging

14.1 Alle informatie van de Cliënt waar Society Service uit hoofde van haar dienstverlening over beschikt, behandelt zij vertrouwelijk en zal enkel worden gebruikt in het kader van de uitoefening van de dienstverlening door Society Service, alsmede het optimaliseren van de dienstverlening in verband met toekomstige Boekingen. Voor meer informatie over uw hoe wij omgaan met uw privacy verwijzen we u graag naar ons privacybeleid.

14.2 Society Service zet zich in, binnen enige redelijkheid maar op meerdere manieren en met de expertise van externe partijen, de persoonsgegevens van Cliënt te beschermen. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Society Service kan Society Service op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het bekend worden van deze gegevens.

14.3 Deze Website maakt gebruik van een beveiligde (SSL) verbinding voor het verzenden van formulieren.

14.4 Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekers van Website een optimale service te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De cookies waar deze website gebruik van maakt worden geanonimiseerd. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat uw browser de aanmaak ervan verhindert.

14.5 Deze website kan links bevatten naar andere websites. Society Service is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van, inhoud of materiaal op, of verkregen door, een van deze websites. Iedere link naar een andere website, en referentie naar derde partij informatie, producten of diensten gelinkt aan deze website, is niet, en mag niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring van Society Service. Eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot deze andere websites dienen te worden gericht aan de exploitant of exploitanten van deze websites.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en Overmacht

15.1 Society Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de Website of van de op of via de Website ter beschikking gestelde informatie.

15.2 Tenzij in het geval van opzet of ernstige nalatigheid, zijn Escorts en Society Service niet aansprakelijk voor de uitvoering van Boekingen, enige schade als gevolg van Boekingen of verband houdend met Boekingen, ongeacht of de vordering is gebaseerd op een andere overeenkomst of wettelijke basis.

15.3 Gebreken van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Cliënt, informatie op de Website of afwijking ten opzichte van op de Website verstrekte informatie, geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening. Society Service geeft geen enkele garantie richting de Cliënt wat betreft de ervaring van Cliënt tijdens de Boeking, dit mede gelet op de zeer persoonlijke aard van de dienstverlening.

15.4 Indien Society Service niet of niet volledig de verplichtingen kan nakomen als gevolg van een niet aan Society Service toe te rekenen oorzaak of gebeurtenis, dan wel door enige andere omstandigheid buiten de risicosfeer van Society Service, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment waarop Society Service weer in staat is de verplichtingen uit hoofde van Opdracht of Boeking te voldoen. Indien Society Service haar verplichtingen jegens Cliënt niet binnen een redelijke termijn kan nakomen, dan hebben zowel Cliënt als Society Service het recht de Boeking te annuleren, zonder dat Society Service gehouden is enige schade van Cliënt als gevolg van die annulering te vergoeden. Indien Society Service al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is Society Service gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de Boeking afzonderlijk in rekening te brengen bij Cliënt en is Cliënt verplicht tot betaling van dit bedrag.

16.1 De naam Society Service, Interact Service, Ontknaapservice en Virgin Experience, de logo’s, afbeeldingen en alle andere Society Service gerelateerde afgebeelde merken op deze Website, geregistreerd of niet geregistreerd, zijn handelsmerken of servicemerken van Society Service.

16.2 Tenzij anders aangegeven is al het materiaal op deze Website, inclusief maar niet beperkt tot foto’s, logo’s, andere afbeeldingen, illustraties, tekst, videobeelden, audiofragmenten en geschreven en ander materiaal, beschermd door copyright, auteursrecht en andere bescherming van intellectueel eigendom, of gebruikt met toestemming van zijn eigenaars door Society Service.

16.3 Deze Website is in zijn geheel beschermd door copyright, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsbescherming. Alle rechten zijn voorbehouden.

16.4 Het materiaal wat afgebeeld is op deze Website is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden. Deze Website is enkel voor privé, persoonlijk en niet commercieel gebruik van zijn bezoekers. U mag geen materiaal van deze Website downloaden of kopiëren. Geen enkel recht, titel of belang in een materiaal of software wordt aan u overgedragen als gevolg van een dergelijke downloaden of kopiëren. U mag niets reproduceren (behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is uiteengezet), publiceren, verzenden, verspreiden, tonen, verwijderen, aanvullen, op andere wijze aanpassen, er afgeleide werken van creëren, verkopen of deelnemen aan een verkoop van, deze Website, een van de materialen op deze Website, of gerelateerde software. Elk ander gebruik van materiaal op deze Website, inclusief reproductie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Society Service, is strikt verboden.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle Opdrachten, Boekingen en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Algemene Voorwaarden, Opdrachten en Boekingen mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Scroll naar top