Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Versie 5.5 – September 2022

Door gebruik te maken van de diensten van Society Service en/of haar rechtsopvolgers en/of aan haar gelieerde (rechts)personen, aanvaardt de Cliënt onderstaande voorwaarden.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Society Service.

Society Service: De besloten vennootschap Society Service ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24392623 en/of haar rechtsopvolgers.

Cliënt: Rechtspersonen alsmede natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 21 jaar die met Society Service een boekingsovereenkomst wensen te sluiten of hebben gesloten.

Escort: De door Society Service ingeschakelde personen met een minimale leeftijd van 21 jaar, die volledig uit vrije wil uitvoering geven aan een Boeking van de Cliënt. Deze personen worden te allen tijde vertegenwoordigd door Society Service.

Boeking: De overeenkomst van opdracht, dienstverlening en alle andere overeenkomsten tussen de Cliënt en Society Service.

Gegarandeerde Boeking: Een Boeking die niet kosteloos geannuleerd kan worden.

Boekingsbevestiging: Een bevestiging van Society Service aan de Cliënt waarin de afspraken tussen de Cliënt en Society Service ten aanzien van een Boeking zijn neergelegd.

Internationale Boeking: Iedere Boeking die buiten Nederland zal worden uitgevoerd.

Opdracht: Ieder verzoek van een (toekomstige) Cliënt aan Society Service gedaan via de Website, e-mail, telefoon, sms of enig ander communicatiemiddel, waarin de Cliënt voornemens is gebruik te maken van de dienstverlening van Society Service.

Booking Tarief: Tarief voor het gezelschap van Escort.

Aanvullende Diensten: Diensten geleverd door Society Service welke niet refereren naar het gezelschap van Escort, zoals bijvoorbeeld (bijzonder) vervoer, reisbescheiden, reisdocumenten, speciale kleding, catering en/of verblijf, etc.

Openingstijden: De openingstijden van Society Service zijn dagelijks van 10.00 (tien uur in de ochtend) tot 22.00 (tien uur in de avond), tenzij anders aangegeven op de Website.

Website: De website van Society Service, bekend onder www.societyservice.com.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Society Service uitgebrachte c.q. gedane aanbiedingen alsmede op alle Boekingen en daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door Society Service uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goedgekeurd.

1.2 Society Service is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan te passen en eenzijdig te wijzigen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden waarvan de Cliënt zich mocht bedienen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Op het moment van totstandkoming van iedere Boeking wordt de Cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, tenzij Cliënt en Society Service schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.

1.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Society Service en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.6 De Cliënt die reeds een Boeking heeft gesloten met Society Service wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere en/of aanvullende Boekingen van en/of diensten aan de betreffende Cliënt in te stemmen.

Artikel 2. Registratie, bereikbaarheid en legaliteit

2.1 Society Service is een volledig legale, vergunde en geregistreerde escortservice.

 • Society Service staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 24392623.
 • Society Service is in het bezit van een vergunning voor het exploiteren van een escortservice. Deze vergunning heeft nummer es.F.0036181.2020 en is verschaft door gemeente Rotterdam.
 • Alle diensten van Society Service zijn onderhevig aan 21% BTW. Het BTW nummer van Society Service is NL.819156073B01.
 • Uit discretie overwegingen wordt bij alle elektronische betaalwijzen een algemene consultancy naam vermeld. Deze naam is geregistreerd als handelsnaam van Society Service.

2.2 Society Service is gevestigd en geregistreerd in Rotterdam aan de Elektroweg 11L. Tenzij anders overeengekomen is het niet mogelijk Society Service op dit adres te bezoeken.

2.3 Society Service is schriftelijk bereikbaar op het volgende correspondentieadres: Postbus 19275, 3001BG Rotterdam. De reactietermijn voor deze contactmethode is 14 dagen.

2.4 Society Service is via e-mail bereikbaar op office@societyservice.com. Tijdens de Openingstijden is de reactietermijn voor deze contactmethode is 6 uur.

2.5 Society Service is tijdens de Openingstijden doorgaans telefonisch bereikbaar op 088-2228900 of 06-22288001.

 • Voicemailberichten worden enkel beantwoord indien hier expliciet om gevraagd wordt en er een naam en telefoonnummer in het bericht wordt achtergelaten.
 • Gemiste oproepen tijdens Openingstijden worden enkel teruggebeld indien dit binnen 30 minuten na de gemiste oproep mogelijk is.
 • Contact via SMS of Whatsapp op 06-22288001 is enkel mogelijk wanneer de afzender de naam en/of klantnummer vermeldt.

2.6 Artikel 11 van de Grondwet bepaalt: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam”. Dit houdt in dat bij wet is vastgelegd dat het verrichten van seksuele handelingen van welke aard nooit afgedwongen kan worden. Cliënt noch Society Service hebben enige zeggenschap over de aard en invulling van de Boeking door Escort. Escort handelt naar eigen inzicht en naar eigen vrije wil.

Artikel 3. Totstandkoming van de Boeking

3.1 Alle door Society Service gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

3.2 Een Boeking komt eerst tot stand op het moment dat Society Service de Opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard. De Boekingsbevestiging van Society Service wordt geacht de Boeking juist en volledig weer te geven, onder voorbehoud van kennelijke spel- en typefouten.

3.3 De Boeking komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.4 Society Service, haar management en personeel heeft het recht te allen tijde een Opdracht te weigeren, zonder dat hiervoor een verklaring verschuldigd is.

Artikel 4. Tarieven

4.1 Alle diensten van Society Service zijn onderhevig aan 21% BTW. Tenzij anders vermeld zijn alle tarieven op de Website vermeld in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4.2 Reiskosten tot en met 150 km zijn inbegrepen in het tarief, tenzij anders overeengekomen en alleen als de Boeking op dezelfde locatie begint en eindigt. Indien deze locatie verschillend is, geldt een toeslag gelijk aan het tarief voor vervoer per taxi tussen de locaties, vermeerderd met 21% btw. Indien de reisafstand 151 tot en met 200 km betreft dan geldt een toeslag van €50. Indien de reisafstand 201 tot en met 250 km betreft dan geldt een toeslag van €100. Reiskosten bij Boekingen met een reisafstand van 251 km of meer worden per Boeking bepaald. Om redenen van discretie vermeldt het online profiel van Escort de grootste stad in de buurt van waar Escort is gevestigd. Reiskosten worden berekend op basis van de exacte locatie van Escort.

4.3 In het profiel van iedere Escort staat een overzicht van de tarieven per maximale tijdsduur en per boekingstype. Hierop is het volgende van toepassing:

 • Tenzij anders overeen gekomen gelden de Standaard Tarieven.
 • De Dinnerdate & Overnachting Tarieven zijn enkel beschikbaar indien voor aanvang van de Boeking besloten.
 • De duur van de Boeking welke voor aanvang van de Boeking is besloten, is de “vooruit geboekte boekingsduur”. Gedurende de eerste helft van deze duur kan de Boeking verlengd worden naar een gewenste duur binnen dezelfde tarief categorie (Standaard of Dinnerdate & Overnachting). Enkel de meerprijs voor de langere duur wordt in rekening gebracht.
 • Indien de Boeking wordt verlengd nadat de eerste helft van de vooruit geboekte boekingsduur is verstreken, geldt het uurtarief voor verlenging (Verlenging Tarief). Een overzicht hiervan kan gevonden worden in het profiel van de Escort. Een verlenging met meerdere uren in één keer wordt beschouwd als een nieuwe Boeking, waarvoor het Standaard Tarief voor deze duur in rekening wordt gebracht.
 • De regio’s waarbinnen Escort beschikbaar is voor de minimumboeking zijn te vinden bij de tarieven. In andere regio’s dan hier vermeld geldt een hogere minimumboeking.
 • Indien Cliënt de Boeking voortijdig wil beëindigen, vindt geen restitutie plaats.
 • Indien de vooraf overeengekomen Boeking duur wordt overschreden met meer dan 15 minuten, dan is deze verlenging altijd onderhevig aan het Verlenging Tarief, tenzij Cliënt aan Escort te kennen geeft dat de vooraf overeengekomen duur van Boeking overschreden werd of dreigde te worden en Cliënt de boeking niet wenst te verlengen.

4.4 Om in aanmerking te komen voor de Dinner Date & Overnachting Tarieven, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • De Dinner Date of Overnachting wordt vooruit geboekt en vindt plaats in Nederland, binnen een afstand van 150 km van Escort. Er kan tijdens een boeking tegen de Standaard Tarieven niet geswitcht worden naar de Dinner Date & Overnachting Tarieven.
 • In het geval van een Dinner Date wordt minimaal de eerste helft van de boeking besteed aan lunch of diner, eventueel gevolgd door een andere overeengekomen sociale activiteit in het openbaar. Minimaal 20 minuten van de boekingsduur wordt gespendeerd aan reizen van en naar het restaurant. Cliënt en Escort reizen samen van en naar het restaurant op een voor Escort veilige en comfortabele manier. Er vindt geen erotiek plaats tussen Cliënt en Escort voor diner of lunch.
 • In het geval van een Overnachting begint de Boeking tussen 16.00 en 23.00 en eindigt de Boeking tussen 6.00 en 12.00. Cliënt en Escort brengen samen de nacht samen door, waarbij de Escort minimaal 5 uur ongestoord kan slapen. Bij Overnachtingen die voor 21.00 aanvangen, wordt minimaal de eerste drie uur gespendeerd aan diner, eventueel gecombineerd met andere sociale activiteiten.

Indien de Cliënt zich tijdens de Boeking niet houdt aan bovenstaande voorwaarden dan zal het tarief van de gehele boeking gewijzigd worden naar het Standaard Tarief voor dezelfde boekingsduur.

4.5 Om in aanmerking te komen voor de Alleen Gezelschap Tarieven, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • De totale boekingsduur is 3 uur of langer.
 • De Boeking bevat geen enkele vorm van erotiek en/of fysiek contact tussen Cliënt en Escort.
 • De Escort blijft gedurende de gehele Boeking aangekleed.
 • In het geval van overnachting tijdens de Alleen Gezelschap boeking, overnachten Cliënt en Escort in een aparte slaapkamer.

Indien de Cliënt zich tijdens de Boeking niet houdt aan bovenstaande voorwaarden dan zal het tarief van de gehele boeking gewijzigd worden naar het Standaard Tarief voor dezelfde boekingsduur.

4.6 Het tarief van alle Aanvullende Diensten wordt vermeerderd met 21% BTW. Het tarief van alle Aanvullende Diensten is volledig voor rekening van de Cliënt en dient volledig vooruit betaald te worden. Er is geen recht op restitutie, bijvoorbeeld in het geval van annulering of wijziging van de Boeking.

4.7 Indien Cliënt aanvullende wensen heeft welke resulteren in meer werkzaamheden of kosten voor Escort of Society Service dan redelijkerwijs verwacht mogen worden, kan een verhoging van de geldende tarieven gegrond zijn.

4.8 Aan kortingen kunnen geen rechten ontleend worden. Kortingen zoals vermeld op de Website zijn enkel van toepassing indien vooraf overeengekomen met Society Service en bevestigd in de Boekingsbevestiging.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Alle betalingen dienen voorafgaand aan de Boeking of uiterlijk direct bij aanvang van de Boeking te zijn voldaan. Indien aan Cliënt uitstel van betaling wordt verleend bij een verlenging van Boeking dan dient het openstaande bedrag contant in het laatste kwartier van de Boeking voldaan te worden of direct (binnen een uur) na afloop van Boeking via bankoverschrijving.

5.2 Cliënt laat voorafgaand aan de Boeking weten welke betaalwijze Cliënt wenst te gebruiken. Alle bedragen worden naar boven afgerond per €10.

5.3 De beschikbaarheid van alle vermelde betaalmethoden is niet gegarandeerd en onderhevig aan beschikbaarheid. Society Service kan zonder opgaaf van reden aan Cliënt beperkingen opleggen betreft de beschikbare betaalmethoden en/of een aanbetaling voor Boeking vereisen.

5.4 Uit discretie overwegingen wordt bij alle elektronische betaalwijzen een algemene consultancy naam vermeld. Deze naam is geregistreerd als handelsnaam van Society Service.

5.5 De dienstverlening van Society Service is persoonlijk van aard en daarom niet fiscaal aftrekbaar voor Cliënt indien deze zelf gebruik maakt van de diensten van Society Service. Ter voorkoming van fraude en ter bescherming van de privacy van Cliënt wordt daarom aan particulieren geen factuur verstrekt. Enkel en alleen wanneer een bedrijf diensten bij Society Service afneemt en deze ook aan bedrijf geleverd worden wordt een factuur verstrekt. Dit gebeurt binnen 14 dagen na uitvoering van de Boeking via e-mail in PDF formaat. De inhoud van de factuur is altijd waarheidsgetrouw en conform wet- en regelgeving.

5.6 Society Service accepteert contante betalingen in Euro’s, Amerikaanse dollars of Britse ponden bij aanvang van de Boeking. Bij betaling in Euro’s worden coupures van €200 en €500 niet geaccepteerd. Indien Cliënt enkel betaling kan verrichten met coupures van €200 en €500, dan geldt een administratieve toeslag van 10%, met een minimum van €100. Bij betaling in Amerikaanse dollars of Britse ponden wordt uitgegaan van de wisselkoers die op de dag van betaling van toepassing is, vermeerderd met bijkomende bank- en wisselkosten en 5% servicetoeslag. De waarde van de vreemde valuta die Cliënt wenst te gebruiken mag niet minder dan €100 en niet meer dan €2000 bedragen. De Escort draagt geen wisselgeld bij zich.

5.7 Society Service accepteert betalingen met creditcard en debitcard/pinpas. Bij betalingen met een kaart met MasterCard of Visa logo (debitcard/pinpas of creditcard) wordt een toeslag van 5% over het totaalbedrag berekend. Voor een kaart met een Maestro of V-pay logo geldt geen toeslag. Betaling wordt geaccepteerd onder de volgende voorwaarden:

 • Boeking vindt plaats in Nederland.
 • Cliënt accepteert de toeslag en begrijpt dat deze toeslag een compensatie is voor kosten verbonden aan het mogelijk maken van de kaart betaling, bijvoorbeeld door het leveren van een mobiele pin automaat tijdens de Boeking.
 • De Escort beschikt over een mobiele pinautomaat om de transactie mee te verrichten.
 • De kaart is aanwezig bij Boeking, is geregistreerd op naam van Cliënt en voorzien van een handtekening. Cliënt kan zich tijdens Boeking legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • Cliënt is niet onder invloed van grote hoeveelheden alcohol en/of drugs.
 • Cliënt zal indien gewenst meewerken aan het invullen van een aanvullend creditcard authorisatieformulier.
 • In het geval de kaart van Cliënt niet werkt of saldo van Cliënt niet toereikend is, en Cliënt niet bereid of in staat is medewerking te verlenen aan een alternatieve betaalwijze, zal Escort binnen 15 minuten na aanvang van de Boeking deze verlaten. Cliënt verplicht zich een bedrag ter hoogte van de minimum boeking van de Escort op de locatie van Boeking te voldoen aan Society Service.
 • In het geval van een technische storing van de beschikbare mobiele pinautomaat, zal Escort maximaal 30 minuten assistentie hiervoor inschakelen, welke niet gekort wordt op de boekingsduur. Indien de storing niet verholpen kan worden dan zal Cliënt medewerking verlenen aan een alternatieve betaalwijze, bijvoorbeeld middels maar niet gelimiteerd tot contant geld opnemen bij een pinautomaat in de buurt. Hieraan verbonden kosten en tijd komen niet voor rekening van Cliënt.

5.8 Society Service accepteert betalingen via bank en bankbetaalverzoek. Tenzij anders overeengekomen dient betaling ruim voor vertrek van Escort naar Boeking locatie bij Society Service te arriveren. Bovendien, in het geval van een eerste boeking van Cliënt, dient deze binnen 48 uur na Boeking bevestiging de bank betaling te verrichten. Aanvullende Diensten worden pas verzorgd na ontvangst van de bank betaling. Bankkosten verbonden aan de banktransactie zijn voor rekening van de Cliënt.

5.9 Ter preventie van trade-based money laundering (TBML) en andere mogelijke criminele activiteiten zijn wij verplicht de herkomst van bankbetalingen te onderzoeken indien deze afkomstig zijn van bankrekening met een andere tenaamstelling dan Cliënt. Het kan daarom voorkomen dat we u verzoeken bewijsstukken te overhandigen dat u bevoegd bent de transactie uit te voeren en de uiteindelijke begunstigde (ultimate beneficial owner) van de rekening bent. Dit bewijs moet voor aanvang van de boeking overlegd worden en door ons akkoord bevonden, anders wordt de betaling als ongeldig beschouwd en bewaard tot het gevraagde bewijsstuk is ontvangen. Enkel in het geval van een betaling vanaf een Nederlands bedrijf kan Society Service zelf het bewijsstuk opvragen bij de Kamer van Koophandel tegen een administratieve toeslag van €25. Dit zal zonder overleg gedaan worden indien het bewijsstuk niet door Cliënt is aangeleverd voor aanvang van de boeking of binnen 24 uur nadat het verzoek tot aanvullend bewijs ingediend is bij Cliënt.

5.10 Tenzij er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 5.11, bestaat er geen recht op restitutie van enig betaald bedrag. Na verrekening van eventuele kosten of openstaande bedragen wordt het resterende bedrag gebruikt voor een volgende Boeking. Indien er binnen 3 jaar geen Boeking plaatsvindt met Client, vervalt het resterende bedrag.

5.11 Mits restitutie minimaal 24 uur voor aanvang van Boeking wordt aangevraagd, Boeking geen Internationale Boeking of Gegarandeerde Boeking betreft en bij Boeking geen Aanvullende Diensten geleverd worden kan in de volgende situaties sprake zijn van recht op restitutie van het betaalde bedrag na verrekening van eventuele (bank) kosten of openstaande bedragen;

 • Indien Escort of Society Service de Boeking annuleert, om andere reden dan schending van artikelen 6 of 7 door Client.
 • Aangetoond kan worden dat Cliënt jonger is dan 21 jaar en/of niet handelingsbekwaam en/of bevoegd is.
 • Cliënt geeft binnen 24 uur na boeking aanvraag aan spijt te hebben van de aankoop en hiervan te willen afzien. Restitutie is slechts eenmalig mogelijk.
 • Cliënt is overleden en/of kan middels een doktersverklaring aantonen lichamelijk en/of geestelijk niet in staat te zijn binnen 3 jaar een Boeking te laten plaatsvinden.

5.12 Bij overschrijding van de in artikel 5 en 11 genoemde termijnen is Cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is. Cliënt is vanaf dat moment een vertragingsrente van 3% per maand of een deel van de maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Society Service haar vordering ter incasso uitbesteedt, is Cliënt tevens alle incassokosten verschuldigd.

5.13 Indien Society Service in een gerechtelijke procedure in het gelijk gesteld wordt, komen alle kosten die Society Service in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Cliënt.

5.14 In alle gevallen heeft Society Service naast (onder andere) de in dit artikel genoemde rechten (eveneens) het recht nakoming en/of (schade)vergoeding te vorderen.

Artikel 6. Boeking vereisten

6.1 Voor een Boeking geldt een minimum duur van 2 uur of langer, conform de informatie in het profiel van Escort en overige informatie op de Website. De minimum boeking voor de meeste Europese bestemmingen is tussen de 12 en 16 uur en tussen de 24 en 48 uur voor overige wereldwijde bestemmingen.

6.2 Een Opdracht kan dagelijks geplaatst worden tijdens de Openingstijden. Cliënt zal Society Service (ook) telefonisch verwittigen van Opdrachten welke starten binnen 6 uur.

6.3 Een Boeking kan niet aanvangen tussen 24.00 en 8.00 in de ochtend/nacht (Amsterdamse tijdszone). Boekingen welke starten buiten de Openingstijden vereisen een boekingsduur van minimaal een uur langer dan de reguliere minimum boekingsduur van Escort op de boeking locatie.

6.4 Boekingen vinden enkel plaats in een hygiënische woonruimte of hotel/accommodatie met een niveau van minimaal vier hotelsterren. Deze dient minimaal te bestaan uit een slaapkamer voor twee personen met zitgelegenheid en een eigen badkamer en toilet. Indien een hotelkamer niet voldoende zitgelegenheid biedt kan de hotelbar of lounge als vervanging dienen om hier minstens de eerste 30 minuten van de Boeking door te brengen. Boekingen zijn nooit mogelijk in onhygiënische onverzorgde locaties, onveilige wijken, auto’s, rendez-vous hotels, seksclubs, studentenhuisvesting, hostels, opvangcentra, seksbioscopen of locaties met soortgelijke eigenschappen.

6.5 Nieuwe Cliënten dienen medewerking te verlenen aan het verifiëren van de locatie van Boeking en identiteit van Cliënt, door middel van maar niet uitgesloten tot het voldoen van een aanbetaling via bank, bewijsstuk van reservering locatie, poststuk van locatie en/of tijdig aanleveren en verifiëren van kamernummer.

6.6 Tijdens boekingen zijn geen andere personen aanwezig dan Cliënt op de boeking locatie, tenzij anders overeengekomen of in het geval van een openbare gelegenheid.

6.7 Indien verplaatsing nodig is tijdens Boeking is dit mogelijk lopend voor afstanden korter dan 1 kilometer, mits weer en veiligheid dit toelaten. Afstanden langer dan 1 kilometer kunnen enkel via auto overbrugd worden. Een nieuwe Cliënt moet hierbij gebruik maken van een vergunde en erkende taxiservice. In andere gevallen kan Escort ook met Cliënt in diens (huur)auto meerijden, mits Cliënt aan de wettelijke vereisten voldoet voor het besturen van een voertuig. Verplaatsing via Openbaar Vervoer is niet mogelijk, tenzij dit de snelste en meest comfortabele wijze is een afstand van minimaal 200 km te overbruggen.

6.8 Indien Cliënt een bepaling zoals genoemd in Artikel 6 niet nakomt dan kan geen aanspraak gemaakt worden op kosteloze annulering zoals uiteengezet in artikel 11.4 en wordt Cliënt eenmalig in de gelegenheid gesteld de bepaling alsnog na te komen binnen redelijke termijn. De tijd welke hieraan besteed wordt komt voor rekening van Cliënt. Indien Cliënt niet in staat is of niet welwillend is om de bepaling op te volgen dan is dit reden voor onmiddellijke beëindiging van de Boeking, zonder recht op restitutie.

Artikel 7. Cliënt vereisten

7.1 Cliënt zal enkel zelf alle communicatie voeren omtrent Opdracht en/of Boeking. Het niet toegestaan een Opdracht tot Boeking te plaatsen voor derden tenzij Cliënt hier vanwege een fysieke beperking niet zelf toe instaat is.

7.2 Cliënt dient minimaal 21 jaar te zijn. Bij twijfel over de leeftijd van Cliënt tijdens de Boeking zal Cliënt een geldig legitimatiebewijs ter inzage overleggen aan Escort.

7.3 Cliënt mag niet in het bezit zijn van en/of onder de invloed zijn van grote hoeveelheden alcohol en/of enige (soft) drugs en mag Escort niet eisen of aanmoedigen alcoholische dranken en/of (soft) drugs te nuttigen.

7.4 Cliënt zal zorg dragen dat Escort gedurende een Boeking bereikbaar is voor Society Service en calamiteiten in de privé sfeer en regelmatig toegang heeft tot internet.

7.5 Cliënt zal Escort met respect behandelen en nimmer dwingen of overhalen tot handelingen in strijd met de wil, wens of comfort van de Escort, dan wel anderzijds in strijd zijn met de wet.

7.6 Cliënt verplicht zich voor aanvang van, en tijdens de Boeking tot een hoge mate van (persoonlijke) verzorging en hygiëne, waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan de schaamstreek en het gebit.

7.7 Cliënt verplicht zich ten tijde van de Boekingsaanvraag Society Service te verwittigen wanneer deze medische klachten heeft die de gezondheid van Escort of de Boeking zelf kunnen beïnvloeden. Ook dient Client het te melden indien er bij Cliënt sprake is van een medische conditie of klachten waarbij medisch ingrijpen tijdens Boeking noodzakelijk kan zijn.

7.8 Cliënt zal minimaal de eerste 30 minuten van de Boeking niet om seksuele handelingen vragen of eisen en zich inspannen de Escort te leren kennen op mentaal vlak.

7.9 Cliënt zal geen onveilige seks vragen, eisen of aanmoedigen, waaronder onbeschermde orale, vaginale en/of anale seks met Escort.

7.10 Cliënt zal de privacy van Escort respecteren en zich hierbij onder andere maar niet beperkt tot het volgende houden aan:

 • Cliënt dient alle informatie verstrekt door Escort tijdens Boeking als vertrouwelijk te beschouwen en hier als dusdanig mee omgaan.
 • Cliënt mag geen foto-, audio- of video opnames maken van Escort, noch Escort van Cliënt.
 • Cliënt zal Escort nimmer vragen naar de echte naam of enige andere poging doen deze te verkrijgen.
 • Cliënt zal nimmer rechtstreeks contact opnemen met Escort, contactgegevens uitwisselen of contactgegevens van Cliënt kenbaar maken aan Escort.
 • Cliënt zal nimmer inzage toe-eigenen tot de eigendommen (en inhoud hiervan) van Escort zoals (hand)tas, (hand)bagage en mobiele telefoon of de inhoud hiervan op welke wijze dan ook inzien, kopiëren of eigen maken.
 • Cliënt zal Escort enkel meenemen naar sociale gelegenheden waar kennissen, vrienden, familie en/of collega’s van Cliënt aanwezig zijn, na expliciete toestemming van en uitvoerig overleg met Society Service en Escort.
 • Cliënt zal Escort privacy gunnen tijdens toilet- en badkamergebruik en telefoongesprekken van persoonlijke aard en/of met Society Service en zich tijdens deze niet in de nabije omgeving van Escort bevinden.
 • Cliënt zal in (openbare) recensies nimmer gegevens vrijgeven welke in enige mate de privacy van Escort in geding kunnen brengen, of welke zeer grafisch van aard zijn. Cliënt zal Society Service altijd op de hoogte stellen van een (openbare) recensie en de inhoud hiervan. Cliënt zal de inhoud van recensie direct aanpassen indien deze naar mening van Society Service inbreuk maakt op de privacy van Escort en/of te grafisch van aard is.

7.11 Cliënt zal Escort tijdens Boeking iedere 2 uur voorzien van een consumptie, alsmede bij aanvang van de Boeking, op kosten van Cliënt.

7.12 Cliënt zal Escort tijdens Boeking iedere 6 uur voorzien van een maaltijd, met een minimum van 3 maaltijden per 24 uur op kosten van Cliënt.

7.13 Cliënt zal Escort minimaal 4 uur ononderbroken slaap bieden bij een Standaard Boeking met een totale boekingsduur van 12 tot 24 uur die plaatsvindt tijdens gebruikelijke slaaptijden, of minimaal 5 uur ononderbroken slaap bieden bij een Overnachting.

7.14 Cliënt zal Escort minimaal 2 uur ongestoorde privé tijd en minimaal 6 uur ononderbroken slaap per 24 uur bieden bij een Boeking met een totale boekingsduur van 48 uur of langer.

7.15 Cliënt zal zich te allen tijde onthouden van (enige poging tot) misleiding, intimidatie en/of enig ander handelen of nalaten dat de veiligheid van Society Service en/of Escort in gevaar brengt.

7.16 Indien Cliënt een bepaling zoals genoemd in Artikel 7 niet nakomt dan kan geen aanspraak gemaakt worden op kosteloze annulering zoals uiteengezet in artikel 11.4 en wordt Cliënt eenmalig in de gelegenheid gesteld de bepaling alsnog na te komen binnen redelijke termijn. De tijd welke hieraan besteed wordt komt voor rekening van Cliënt. Indien Cliënt niet in staat is of niet welwillend is om de bepaling op te volgen dan is dit reden voor onmiddellijke beëindiging van de Boeking, zonder recht op restitutie.

Artikel 8. Aanvullende Internationale Boeking vereisten

8.1 Internationale Boekingen kunnen niet plaatsvinden in landen waar een negatief reisadvies voor geldt, met een overheersende religie of een grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

8.2 In de meeste Europese steden geldt een minimumboeking van 12 á 16 uur. In andere steden wereldwijd geldt een minimum van 24 á 48 uur. De aanvangstijd en eindtijd van de Internationale Boeking worden afgestemd op de reisopties. Hierdoor kan een hogere minimum boekingsduur vereist zijn. Indien Cliënt minder tijd met Escort wenst door te brengen dan geldt nog steeds het tarief voor deze minimum boekingsduur en hiermee gemoeide bijkomende kosten. De minimum boekingsduur wordt steeds verlengd met minimaal een 12 uren (halve dag). De Standaard Tarieven zijn van toepassing op Internationale Boekingen.

8.3 De minimum kennisgeving voor een Opdracht voor een Internationale Boeking is 2 dagen voor een bestaande Cliënt en 5 dagen voor een nieuwe Cliënt.

8.4 Bij Internationale Boekingen zijn altijd aanvullende kosten voor Aanvullende Diensten van toepassing.

8.5 Een Internationale Boeking vereist aanbetaling via bank van minimaal 50% van het Boeking Tarief en 100% van de Aanvullende Diensten. De resterende betaling tijdens de Boeking mag nimmer hoger dan €5.000 zijn.

8.6 Voor Internationale Boekingen gelden de volgende reismethodes: Er zal gekozen worden voor de meest comfortabele reisoptie met de minste overstappen en kortste totale reisduur. Vluchten vinden plaats in economy (comfort) klasse en trein in eerste (premium) klasse. Tenzij anders overeengekomen wordt het goedkoopste ticket gekozen, ongeacht de mogelijkheden tot annulering/wijziging hiervan. Tenzij absoluut noodzakelijk om de bestemming van uw boeking te bereiken kan de reis van de escort naar de boeking niet aanvangen voor 6.00 in de ochtend. Wanneer de reisduur van deur tot deur meer dan 12 uur is zal uw escort de eerste nacht slapen in een eigen slaapkamer. Deze nacht is onderdeel van uw boekingsduur.

8.7 De procedure voor het boeken van de reis voor een Internationale Boeking is als volgt, tenzij anders overeengekomen:

 • Society Service voorziet Cliënt van een schatting van de kosten voor de Boeking en alle Aanvullende Diensten, de vereiste minimum aanbetaling via bank en een voorstel voor de te boeken reis opties. Indien Society Service redelijkerwijs problemen voorziet bij het verkrijgen van de benodigde documenten voor Escort dan zal Society Service dit aan Cliënt voorleggen ter overweging.
 • Na ontvangst van de betaling van Cliënt, gaat Society Service over tot het boeken van het voorgestelde reis opties. Een prijsverschil tot 10% wordt niet met Cliënt overlegd. Een prijsverschil groter dan 10% moet door Cliënt worden goedgekeurd voordat boekingen worden gemaakt. Tenzij anders verzocht, wordt de goedkoopste optie geboekt, ongeacht de hieraan verbonden (annuleer en wijziging) voorwaarden.
 • Eventuele benodigde documenten, waaronder visum en visumvrijstellingen worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het boeken van de reisbescheiden aangevraagd.
 • Society Service stuurt een bevestiging naar Cliënt wanneer alle reis opties geboekt zijn en alle benodigde documenten verkregen zijn.

8.8 Indien Escort tijdens de reis naar de locatie van de Internationale Boeking vertraging oploopt, en deze vertraging niet door schuld of toedoen van Escort of Society Service wordt veroorzaakt, zal deze vertraging onderdeel zijn van de boekingsduur. Vertraging opgelopen tijdens de terugreis is geen onderdeel van de boekingsduur, tenzij deze vertraging door schuld of toedoen van Cliënt wordt veroorzaakt.

8.9 Alle kosten verbonden aan het wijzigen en/of annuleren van reisbescheiden of andere Aanvullende Diensten komen voor rekening van de Cliënt, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Society Service en/of Escort.

8.10 Indien een Internationale Boeking vroegtijdig afgebroken wordt op basis van artikel 6 of 7, dan komen alle kosten hiervoor, zoals kosten voor het vroegtijdig terugreizen en/of alternatief verblijf, voor rekening van Cliënt.

Artikel 9. Membertoegang en spaarprogramma

9.1 Indien in het afgelopen jaar een Boeking heeft plaatsgevonden, kan Cliënt een memberaccount aanvragen op de Website. Deze aanvraag kan door Society Service altijd zonder opgaaf van reden geweigerd worden.

9.2 Inlogmogelijkheden, gespaarde punten en de memberaccount worden geweigerd en/of direct beëindigd indien;

 • Cliënt tijdens Boeking vraagt naar contactgegevens van Escort en/of de eigen contactgegevens aan Escort aanbiedt.
 • Cliënt tijdens Boeking vraagt naar onveilige (orale) seks.
 • Escort de Boeking met Cliënt niet als plezierig heeft ervaren.
 • Cliënt zijn inloggegevens of inhoud van het membergedeelte verstrekt aan derden en/of inhoud van het membergedeelte reproduceert, kopieert of op andere wijze vermenigvuldigt.
 • Cliënt zich op andere wijze niet heeft gehouden aan de Cliënt of Boeking vereisten zoals bepaald in Artikelen 6 en 7.

9.3 Wanneer Cliënt in het bezit is van een actieve memberaccount, spaart Cliënt punten bij iedere Standaard Boeking, mits de Boeking plaats vindt in Nederland en hierop niet reeds een andere korting is toegepast.

9.4 Cliënt kan ook punten sparen door werkzaamheden te verrichten voor Society Service, zoals vermeld op de Website. Hiervoor is geen actieve memberaccount vereist. De mogelijkheid om op deze manier punten te sparen is op geen enkele wijze een uitnodiging voor en/of opdrachtbevestiging tot het binnendringen van onze systemen en/of doorbreken van de beveiliging (hacken). Wij ondernemen juridische stappen jegens iedere poging hiertoe.

9.5 Cliënt kan de punten gebruiken om het tarief voor een toekomstige Boeking te reduceren met maximaal 25%, wanneer minimaal 50 punten besteed worden. Iedere punt reduceert de boeking met €1. De punten zijn niet inwisselbaar voor geld en hebben een geldigheidsduur van 2 jaar, waarna deze komen te vervallen. Aan de punten kunnen geen rechten ontleend worden.

9.6 Cliënt kan te allen tijde verzoeken zijn persoonsgegevens te verwijderen en/of memberaccount te beëindigen, waarbij alle gespaarde punten en inlogmogelijkheden komen te vervallen. Indien een memberaccount om andere reden beëindigd of gedeactiveerd wordt door Cliënt, komen de punten niet te vervallen, tenzij de geldigheidsduur van 2 jaar is verstreken.

Artikel 10. Annulering/wijziging door Society Service

10.1 In geval van een wijziging of annulering van de Boeking door Society Service zal deze de Cliënt hierover binnen de kortst mogelijke termijn informeren.

10.2 Het is Society Service te allen tijde toegestaan een Boeking te annuleren, wijzigen en/of vroegtijdig te beëindigen indien:

 • Naar het oordeel van Society Service de privacy, integriteit en/of de veiligheid van Escort niet kan worden gegarandeerd tijdens de Boeking of tijdens de reis naar de locatie van de Boeking.
 • Escort aangeeft lichamelijk of geestelijk niet in staat te zijn de Boeking uit te voeren of de uitvoering van de Boeking tegen de wil, wens of comfort van Escort indruist. Escort is niet verplicht te verblijven in de aanwezigheid van een Cliënt bij wij zij zich niet comfortabel voelt. Escort is tevens niet verplicht handelingen te verrichten waar zij zich onprettig bij voelt.
 • De locatie van de Boeking niet beschikbaar is.
 • Cliënt niet (binnen de daartoe gestelde termijn(en)) aan de overeengekomen voorwaarden van de Boeking voldoet, of indien gegronde redenen bestaan die aanleiding geven dat Cliënt niet aan de overeengekomen voorwaarden zal voldoen.
 • Zich omstandigheden voordoen waardoor redelijkerwijs niet van Society Service verwacht kan worden dat zij aan haar verplichtingen van de Boeking voldoet.

In het geval de Boeking reeds is aangevangen en Escort de Boeking vroegtijdig wil beëindigen, zonder dat sprake is van het niet nakomen van Artikel 6 en/of 7 door Cliënt, zal de tijd die Cliënt reeds doorbracht met Escort in rekening gebracht worden bij Cliënt, met een minimum van de minimumboeking duur van Escort op de locatie van de Boeking.

10.3 Indien de Boeking enkel onder gewijzigde omstandigheden kan plaatsvinden, is het de Cliënt toegestaan de Boeking kosteloos te annuleren. Er is geen recht op restitutie voor kosten verbonden aan Aanvullende Diensten en het wijzigen/annuleren hiervan, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Society Service en/of Escort.

10.4 Society Service en Escort zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of onkosten van de Cliënt in het geval van een annulering/wijziging door Society Service.

Artikel 11. Annulering/wijziging door Cliënt

11.1 In geval van een wijziging of annulering van de Boeking door de Cliënt dan zal deze Society Service hierover binnen de kortst mogelijke termijn informeren via email of telefonisch. Wijzigingen of annuleringen minder dan 6 uur voor de Boeking dienen (ook) telefonisch doorgegeven te worden.

11.2 In het geval van het wijzigen van de aanvang datum en/of tijd van Boeking zijn dezelfde bepalingen van toepassing als in het geval van een annulering zoals vermeld in Artikel 11.

11.3 Een annulering is pas geldig nadat de ontvangst hiervan door Society Service via email of telefonisch bevestigd is. Het niet tijdig nakomen van verplichtingen door Cliënt, zoals vooruit betaling via bank of tijdig aanleveren of verifiëren van kamernummer, resulteert niet automatisch in een annulering. Indien Cliënt de annulering in geheel niet communiceert aan Society Service wordt dit beschouwd als een “No-Show” waarbij het moment dat de Boeking zou aanvangen gezien wordt als het moment van annuleren.

11.4 Indien de Boeking is gemaakt met meerdere Escorts, wordt elke Escort beschouwd als een afzonderlijke Boeking.

11.5 Indien Cliënt een Boeking wenst te wijzigen/annuleren dan gelden verschillende voorwaarden voor nieuwe cliënten en reeds bestaande cliënten. In het geval van reeds bestaande clienten wordt daarnaast een onderscheid gemaakt per Cliënt Niveau. Indien Cliënt Niveau voor Cliënt onbekend is wordt uitgegaan van niveau Brons.

11.6 In het geval van een wijziging/annulering wordt bij de hiervoor geldende termijnen uitgegaan van de duur voorafgaand aan de aanvangstijd van de Boeking, tenzij expliciet wordt aangegeven dat de termijn betrekking heeft op de duur voorafgaand aan vertrek naar de boeking. Een dag heeft betrekking op een periode van 24 uur.

11.7 Er is sprake van een Gegarandeerde Boeking indien;

 • Reisafstand van deur tot deur meer dan 250 km is en/of Boeking een Internationale Boeking betreft.
 • Boeking aanvangt buiten Openings Tijden en/of op 24, 25, 26, 31 December of 1 Januari.
 • Totale boekingsduur plus reistijd van en naar de boeking meer dan 24 uur is.
 • Escort enkel beschikbaar is voor een Gegarandeerde Boeking.
 • De twee voorgaande boekingen door Cliënt geannuleerd werden en/of 25% of meer van boekingen van Cliënt in de afgelopen 5 jaar door Cliënt geannuleerd werden.
 • Dit om andere reden vereist is van Cliënt of door Cliënt zelf aangevraagd is.

11.8 Indien Cliënt een Boeking wenst te wijzigen/annuleren welke geen Gegarandeerde Boeking betreft dan geldt;

 • Nieuwe Cliënt: Kosteloos tot 22.00 op de dag voorafgaand aan de datum waarop de Boeking aanvangt. Hierna is Cliënt 100% van het Boeking Tarief verschuldigd.
 • Cliënt Niveau Brons: Kosteloos tot 22.00 op de dag voorafgaand aan de datum waarop de Boeking aanvangt. Hierna is Cliënt 50% van het Boeking Tarief verschuldigd, met een minimum van €500.
 • Cliënt Niveau Zilver: Kosteloos tot 22.00 op de dag voorafgaand aan de datum waarop de Boeking aanvangt. Hierna is Cliënt 25% van het Boeking Tarief verschuldigd, met een minimum van €500.
 • Cliënt Niveau Goud: Kosteloos tot 2 uur voor vertrek naar de Boeking. Hierna is Cliënt 25% van het Boeking Tarief verschuldigd, met een minimum van €250.
 • Cliënt Niveau Platinum: Kosteloos.

11.9 Indien Cliënt een Boeking wenst te wijzigen/annuleren welke wel een Gegarandeerde Boeking betreft dan geldt dat Cliënt de volgende percentages van overeengekomen Boeking Tarief verschuldigd is;

 • Nieuwe Cliënt: Tot 14 dagen vooraf: 25%. Van 14 dagen tot 24 uur voor vertrek 50%. Minder dan 24 uur voor vertrek: 100%. Allen met een minimum van €500.
 • Cliënt Niveau Brons: Tot 7 dagen vooraf: 25%. Van 7 dagen tot 24 uur voor vertrek 50%. Minder dan 24 uur voor vertrek: 100%. Allen met een minimum van €500.
 • Cliënt Niveau Zilver: Tot 5 dagen vooraf: 25%. Van 5 dagen tot 24 uur voor vertrek 50%. Minder dan 24 uur voor vertrek: 100%. Allen met een minimum van €500.
 • Cliënt Niveau Goud: Tot 5 dagen vooraf: 10%. Van 5 tot 3 dagen vooraf: 25%. Van 3 dagen tot 2 uur voor vertrek: 50%. Minder dan 2 uur voor vertrek: 100%. Allen met een minimum van €250.
 • Cliënt Niveau Platinum: Tot 3 dagen vooraf: 10%. Van 3 dagen tot 48 uur vooraf: 25%. Van 48 uur vooraf tot 2 uur voor vertrek: 50%. Minder dan 2 uur voor vertrek: 100%. Allen met een minimum van €250.

11.10 Indien Cliënt een Boeking annuleert waarbij sprake is van Aanvullende Diensten, dan zijn alle hieraan verbonden kosten voor rekening van Cliënt en is er geen recht op restitutie. Dit bedrag wordt opgeteld bij eventuele overige annuleringskosten.

11.11 Indien de aankomst van de Cliënt is vertraagd, zal wachttijd geen onderdeel van de boekingsduur zijn, mits het bericht van de vertraging Society Service bereikt voor Escort vertrekt naar de locatie van de Boeking. Indien Escort reeds vertrokken is naar de locatie van de Boeking maar de originele aanvangstijd nog niet overschreden is dan zijn de eerste 15 minuten wachttijd geen onderdeel van de boekingsduur. Indien de originele aanvangstijd reeds overschreden is, dan is alle wachttijd onderdeel van de boekingsduur.

11.12 Indien de aankomst van de Escort is vertraagd met 30 minuten of minder heeft de Cliënt geen recht de Boeking te annuleren. Indien de aankomst van de Escort is vertraagd met meer dan 30 minuten dan kan Cliënt de Boeking kosteloos annuleren mits:

 • De locatie van de Boeking is in Nederland en minder dan 150 km van de woonplaats van Escort.
 • De Boekingsbevestiging heeft niet minder dan 5 uur eerder plaatsgevonden. De termijn van 5 uur heeft enkel betrekking op uren gedurende Openingstijden.
 • De Cliënt is niet ingestemd met een nieuwe aanvangstijd voor de Boeking.

11.13 Bij vertraging van de aankomst van de Escort blijft de minimum boekingsduur ongewijzigd. Cliënt heeft geen recht op een lagere minimum boekingsduur als gevolg van de vertraging.

11.14 Cliënt kan binnen 10 minuten na aanvang van de Boeking deze kosteloos annuleren, indien naar mening van de Cliënt de Escort in werkelijkheid niet is zoals gepresenteerd op de Website, zowel qua uiterlijk als persoonlijkheid. Hier kan eenmalig gebruik van gemaakt worden en enkel onder de volgende voorwaarden:

 • Cliënt heeft tijd en moeite geïnvesteerd om te beoordelen of Escort een match is, bijvoorbeeld door het profiel van Escort te lezen en (indien van toepassing) de Member Account te gebruiken om foto’s met gezicht van Escort te bekijken.
 • Er geen sprake is van een plotselinge onbeschikbaarheid en/of agenda wijziging aan de zijde van Cliënt om de Boeking voort te zetten.
 • De locatie van de boeking binnen Nederland is en minder dan 150 km van de woonplaats van Escort.
 • Escort niet is aangeraakt, ontkleed of hier een poging toe is gedaan.
 • Bij de boeking worden geen Aanvullende Diensten geleverd en Boeking is geen Gegarandeerde Boeking.
 • Cliënt voldoet aan alle Cliënt vereisten zoals gesteld in artikel 7 en Boeking voldoet aan alle Boeking vereisten zoals gesteld in artikel 6.

Indien geen annulering binnen 10 minuten na aanvang van de Boeking is aangegeven door Cliënt aan Society Service en/of Escort, dan is de Boeking in onze ogen validair en definitief.

11.15 Indien Cliënt een annuleringstarief verschuldigd is dan zal dit, indien beschikbaar, verrekend worden met een aanbetaling via bank of Spaarpunten van Cliënt. Indien beide niet beschikbaar zijn is Cliënt het annuleringstarief verschuldigd via bankoverschrijding binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 12. Matchmaking

12.1 Op de Website biedt Society Service diverse matchmaking tools aan. De matchmaking tools hebben als doel om voor Cliënt de perfecte Escort te vinden om de Boeking zo succesvol mogelijk te maken. De matchmaking dient derhalve een zakelijk doel ten gunste van de dienstverlening van Society Service.

12.2 Indien Cliënt en Escort de Boeking als dusdanig plezierig ervaren dat zij beide de wens hebben om de mogelijkheden van een ander doel dan zoals omschreven in artikel 12.1 te onderzoeken, dan geldt hiervoor de procedure zoals uiteengezet in artikel 12.3. Met een ander doel wordt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, gerefereerd naar een romantische relatie, vriendschap of zakelijke relatie niet ten gunste van Society Service.

12.3 De procedure is als volgt:

 • Cliënt en Escort delen deze wens afzonderlijk en per direct per email mee aan Society Service, en houden Society Service op de hoogte van de voortgang. Cliënt en Escort zijn slechts bevoegd tot een kennismakingsperiode nadat deze per email door Society Service is goedgekeurd en de keuze van het traject van de kennismakingsperiode door Society Service per email is bevestigd.
 • Cliënt en Escort brengen kennismakingsperiode met elkaar door tijdens Boekingen met een totale duur van minimaal 500 uren of tegen een opgeteld Boeking tarief van €25.000 of meer.
 • In geval Escort en Cliënt na de kennismakingsperiode van 500 uren of tegen een opgeteld Boeking tarief van €25.000 of meer, besluiten dat het contact met elkaar willen voortzetten, is Cliënt een bemiddelingsfee van €10.000 verschuldigd aan Society Service. Het bedrag van €10.000 wordt betaald op het bij Cliënt bekende bankrekeningnummer van Society Service.

12.4 Indien Cliënt de procedure zoals uiteengezet in artikel 12.3 niet volgt, is artikel 18 van onderhavige algemene voorwaarden van toepassing en verbeurt Cliënt een direct opeisbare boete.

Artikel 13. Fakers

13.1 Indien sprake is van een of meer van onderstaande, dan wordt Cliënt aangemerkt als Faker in categorie A;

 • Society Service van onjuiste informatie omtrent zijn/haar persoon, contactgegevens en/of de locatie van de Boeking wordt voorzien.
 • Herhaaldelijk handelen in strijd met Artikel 6 en/of 7.
 • Het herhaaldelijk en veelvuldig plaatsen van Opdrachten, zonder dat deze resulteren in een Boeking.
 • Het overschrijden van een betaaltermijn van een verschuldigde betaling aan Society Service.

13.2 Indien sprake is van een of meer van onderstaande, dan wordt Cliënt aangemerkt als Faker in categorie B;

 • Na een waarschuwing door Escort en/of Society Service nogmaals vragen naar de persoonlijke contactgegevens van Escort en/of aanbieden van eigen persoonlijke contactgegevens aan Escort aan.
 • Het ondernemen van of enige poging tot misleiding, fraude, intimidatie en/of enig ander onrechtmatig handelen jegens Society Service en/of Escort.

13.3 Voor zowel Fakers in categorie A als B geldt een verminderd recht op privacy, zoals uiteengezet in onze Privacy Statement. In het geval van een Faker in de categorie B is tevens artikel 18 van onderhavige algemene voorwaarden van toepassing en verbeurt Cliënt een direct opeisbare boete.

Artikel 14. Privacy en elektronische beveiliging

14.1 Alle informatie van de Cliënt waar Society Service uit hoofde van haar dienstverlening over beschikt, behandelt zij vertrouwelijk en zal enkel worden gebruikt in het kader van de uitoefening van de dienstverlening door Society Service, alsmede het optimaliseren van de dienstverlening in verband met toekomstige Boekingen. Voor meer informatie over uw hoe wij omgaan met uw privacy verwijzen we u graag naar ons privacybeleid.

14.2 Society Service zet zich in, binnen enige redelijkheid maar op meerdere manieren en met de expertise van externe partijen, de persoonsgegevens van Cliënt te beschermen. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Society Service kan Society Service op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het bekend worden van deze gegevens.

14.3 Deze Website maakt gebruik van een beveiligde (SSL) verbinding voor het verzenden van formulieren.

14.4 Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekers van Website een optimale service te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De cookies waar deze website gebruik van maakt worden geanonimiseerd. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat uw browser de aanmaak ervan verhindert.

14.5 Deze website kan links bevatten naar andere websites. Society Service is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van, inhoud of materiaal op, of verkregen door, een van deze websites. Iedere link naar een andere website, en referentie naar derde partij informatie, producten of diensten gelinkt aan deze website, is niet, en mag niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring van Society Service. Eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot deze andere websites dienen te worden gericht aan de exploitant of exploitanten van deze websites.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en Overmacht

15.1 Society Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de Website of van de op of via de Website ter beschikking gestelde informatie.

15.2 Tenzij in het geval van opzet of ernstige nalatigheid, zijn Escorts en Society Service niet aansprakelijk voor de uitvoering van Boekingen, enige schade als gevolg van Boekingen of verband houdend met Boekingen, ongeacht of de vordering is gebaseerd op een andere overeenkomst of wettelijke basis.

15.3 Gebreken van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Cliënt, informatie op de Website of afwijking ten opzichte van op de Website verstrekte informatie, geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening. Society Service geeft geen enkele garantie richting de Cliënt wat betreft de ervaring van Cliënt tijdens de Boeking, dit mede gelet op de zeer persoonlijke aard van de dienstverlening.

15.4 Indien Society Service niet of niet volledig de verplichtingen kan nakomen als gevolg van een niet aan Society Service toe te rekenen oorzaak of gebeurtenis, dan wel door enige andere omstandigheid buiten de risicosfeer van Society Service, is er sprake van overmacht en worden de verplichtingen opgeschort tot het moment waarop Society Service weer in staat is de verplichtingen uit hoofde van Opdracht of Boeking te voldoen. Indien Society Service haar verplichtingen jegens Cliënt niet binnen een redelijke termijn kan nakomen, dan hebben zowel Cliënt als Society Service het recht de Boeking te annuleren, telefonisch of per email met lees- en ontvangstbevestiging, zonder dat Society Service gehouden is enige schade van Cliënt als gevolg van die annulering te vergoeden. Indien Society Service al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is Society Service gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de Boeking afzonderlijk in rekening te brengen bij Cliënt en is Cliënt verplicht tot betaling van dit bedrag.

16.1 De naam Society Service, Interact Service, Ontknaapservice en Virgin Experience, de logo’s, afbeeldingen en alle andere Society Service gerelateerde afgebeelde merken op deze Website, geregistreerd of niet geregistreerd, zijn handelsmerken of servicemerken van Society Service.

16.2 Tenzij anders aangegeven is al het materiaal op deze Website, inclusief maar niet beperkt tot foto’s, logo’s, andere afbeeldingen, illustraties, tekst, videobeelden, audiofragmenten en geschreven en ander materiaal, beschermd door copyright, auteursrecht en andere bescherming van intellectueel eigendom, of gebruikt met toestemming van zijn eigenaars door Society Service.

16.3 Deze Website is in zijn geheel beschermd door copyright, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsbescherming. Alle rechten zijn voorbehouden.

16.4 Het materiaal wat afgebeeld is op deze Website is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden. Deze Website is enkel voor privé, persoonlijk en niet commercieel gebruik van zijn bezoekers. U mag geen materiaal van deze Website downloaden of kopiëren. Geen enkel recht, titel of belang in een materiaal of software wordt aan u overgedragen als gevolg van een dergelijke downloaden of kopiëren. U mag niets reproduceren (behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is uiteengezet), publiceren, verzenden, verspreiden, tonen, verwijderen, aanvullen, op andere wijze aanpassen, er afgeleide werken van creëren, verkopen of deelnemen aan een verkoop van, deze Website, een van de materialen op deze Website, of gerelateerde software. Elk ander gebruik van materiaal op deze Website, inclusief reproductie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Society Service, is strikt verboden.

Artikel 17. Geheimhouding

De aard van de diensten zijn persoonlijk en privé en vereisen absolute geheimhouding. Cliënt zal absolute geheimhouding betrachten met betrekking tot de onderneming van Society Service en/of de aldaar werkzame Escorts. Cliënt zal geen enkele informatie met betrekking tot de dienstverlening en de onderneming van Society Service en de aldaar werkzame Escorts, direct of indirect publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken, ongeacht of deze informatie vertrouwelijk, dan wel geheim is, zonder expliciete toestemming van Society Service. Cliënt zal absolute geheimhouding betrachten met betrekking tot personen of instanties die met Society Service zaken doen of hebben gedaan. Cliënt zal onderhavige gedragingen ook niet via derden doen, op welke manier dan ook.

Artikel 18. Boetebeding

Bij overtreding van de bepalingen zoals opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden zal, zonder dat daarvoor enige aankondiging of ingebrekestelling vereist is, Cliënt ten gunste van Society Service, een direct opeisbare boete verbeuren van €50.000 (zegge: vijftigduizend euro) voor elke overtreding en een direct opeisbare boete van €5.000 (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Society Service om van Cliënt nakoming en/of vergoeding van de daarenboven geleden en nog te lijden schade te vorderen. 

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle Opdrachten, Boekingen en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Algemene Voorwaarden, Opdrachten en Boekingen mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Scroll naar top